برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 زبان‌شناسی اجتماعی ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

52 درب تخلیه ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

53 کارگربر ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

54 تامین موجودی انبار ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

55 مرتب‌سازی ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

56 انباشت ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

57 مورد توجه قرار دادن ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

58 غیرفازی سازی، غیرفازی کردن ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

59
تلفات مسیر
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

60 بین حوزه‌ای ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

61 قاعده سرانگشتی ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

62 ساختار زمانی ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

63 مقعر بودن، کاو بودن ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

64 کاغذ رسم ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

65 تخته هندسی ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

66 نویسنده اصلی ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

67 وضعیت مالی
١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

68 پاک‌سازی داده ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

69 افراز گراف ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

70 [کامپیوتر] همنهش ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

71 شیوه جایگزین حل اختلاف ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

72 متمرکزسازی ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

73 تبعیض جبرانی، تبعیض مثبت ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

74 امداد به فاجعه‌دیدگان ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

75 ایجاد انگیزه ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

76 قدرت برتر ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

77 صاحب منصب رفتنی ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

78 در طول روز ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

79 رنگ‌دهنده مصنوعی ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

80 هزینه تملک ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

81 [شیمی] کئوردینه
١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

82 مارپیچی دوبل ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

83
تقلیل مدل
١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

84 ربات متحرک ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

85 الماس گونه ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

86 مهندسی بلور ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

87 تشخیص مولکولی ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

88 تشکیل کمپلکس ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

89 دستورالعمل‌ها ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

90 اخلاق کسب‌وکار ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

91 نویسنده مسئول مکاتبات ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

92 دخالت داشتن ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

93 مصالحه ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

94 قلدری ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

95 تبعیت قانونی ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

96 اسکرام
١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

97 روشن، روشن‌شده ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

98 تعیین موقعیت ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

99 با استدلال عقلی تفسیر کردن ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

100 پذیرفتن
fault cannot be entertained
١٣٩٩/٠٥/١٨
|