برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 بینایی حرکتی ١٤٠٠/٠٢/٣٠
|

52 سه پاره ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

53 سراسری ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

54 محوطه راه آهن ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

55 فلج لرزشی ١٤٠٠/٠١/٣١
|

56 تحلیل عضلات ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

57 تمایل بیش از حد برای قراردادن اشیای مختلف در دهان ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

58 توانـایی دیـداری-ترسـیمی ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

59 میانسالی ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

60 ارزش اخباری
١٤٠٠/٠١/٢٩
|

61 علت‌شناسی ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

62 خودابراز ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

63 بدون تداخل ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

64 غیرگنجایشی ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

65 باز خوانی ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

66 ساختار ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

67 پوشش خطا ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

68 مسیر زندگی ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

69 فروش عجولانه ١٤٠٠/٠١/٢١
|

70 شبیه‌سازی ١٤٠٠/٠١/٢١
|

71 حد ضرر متحرک ١٤٠٠/٠١/٢١
|

72 الکتروکمی‌لومینسانس ١٤٠٠/٠١/١٧
|

73 به بيان دقيق‌تر ١٤٠٠/٠١/١٧
|

74 روا‌ن رنجوری وسواسی ١٤٠٠/٠١/١٦
|

75 موجود زنده ١٤٠٠/٠١/١٤
|

76 از خود راضی بودن ١٤٠٠/٠١/١٣
|

77 دگربودگی ١٤٠٠/٠١/١٣
|

78 از سر بیرون کردن، رها کردن ١٤٠٠/٠١/١٣
|

79 به طور حیرت‌انگیز ١٤٠٠/٠١/١٢
|

80 پست فطرت ١٤٠٠/٠١/١٢
|

81 دست پیش بگیر تا پس نیفتی ١٤٠٠/٠١/١١
|

82 نقطه عطف ١٤٠٠/٠١/١٠
|

83 شخصیت انگار که‌ای ١٤٠٠/٠١/٠٨
|

84 شرمسار کردن ١٤٠٠/٠١/٠٨
|

85 گمشدگی ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

86 ايجاد ارزش، ارزش آفرینی، خلق ارزش
١٤٠٠/٠١/٠٣
|

87 کج، نامتقارن ١٤٠٠/٠١/٠١
|

88 تضاد مشهود ١٣٩٩/١٢/٢٩
|

89 خانواده‌ رئیس‌جمهور ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

90 سایه گذر
١٣٩٩/١٢/٢٣
|

91 زیر قصدمند ١٣٩٩/١٢/١٣
|

92 پیش‌قدم شدن ١٣٩٩/١٢/١٢
|

93 احداث ساختمان ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

94 کاهش شناختی ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

95 مقاله مروری ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

96 تظاهرات هوشمند ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

97 زبان مدل‌سازی واقعیت مجازی ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

98 شکل و اندازه کلی ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

99 بازآفرینی تجربه ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

100 مقالۀ مروری ١٣٩٩/١٢/٠٣
|