برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

501 از لحاظ مدنی ١٣٩٨/١١/٢٦
|

502 جهان محلی شدن ١٣٩٨/١١/٢٥
|

503 خانواده تک سرپرست
١٣٩٨/١١/٢٥
|

504 اجتماع‌گرایی ١٣٩٨/١١/٢٤
|

505 شاید حتی ١٣٩٨/١١/٢٤
|

506 ثروت، تمول ١٣٩٨/١١/٢٤
|

507 پساصنعتی ١٣٩٨/١١/٢٤
|

508 مفردگرایی ١٣٩٨/١١/٢٣
|

509 جامعه‌شناختی کلان ١٣٩٨/١١/٢٣
|

510 فوق العاده میهن پرست ١٣٩٨/١١/٢٣
|

511 روبه تکامل ١٣٩٨/١١/٢٣
|

512 قرمزدانه مکزیکی
١٣٩٨/١١/٢٢
|

513 اشتباه تاریخی ١٣٩٨/١١/٢٢
|

514 پیش گویی خودمحقق کننده ١٣٩٨/١١/٢٢
|

515 متلاقی ١٣٩٨/١١/٢١
|

516 بی ریشه بودن ١٣٩٨/١١/٢١
|

517 محسورکننده ١٣٩٨/١١/٢٠
|

518 بها گذاردن بر ١٣٩٨/١١/١٧
|

519 قوم‌نگار ١٣٩٨/١١/١٧
|

520 چراغ موشی ١٣٩٨/١١/١٦
|

521 خودتنهاانگاری ١٣٩٨/١١/١٥
|

522 کتیبه شناسی ١٣٩٨/١١/١٥
|

523 به این منظور ١٣٩٨/١١/١٤
|

524 ضایعات ١٣٩٨/١١/١٢
|

525 پیش از موعد ١٣٩٨/١١/١١
|

526 بستوه آوردن ١٣٩٨/١١/١٠
|

527 افیون توده‌ها
١٣٩٨/١١/١٠
|

528 دردسر ساز ١٣٩٨/١١/١٠
|

529 یاس ١٣٩٨/١١/٠٨
|

530 کافیست ١٣٩٨/١١/٠٨
|

531 در اکثر موارد ١٣٩٨/١١/٠٨
|

532 برترپنداری ١٣٩٨/١١/٠٧
|

533 خودآگاهی دوگانه ١٣٩٨/١١/٠٦
|

534 دیوانی شدن ١٣٩٨/١١/٠٥
|

535 خودانزوایی ١٣٩٨/١١/٠٥
|

536 پهلوی هم گذاشتن ١٣٩٨/١١/٠٤
|

537 سامانه پرداز ١٣٩٨/١١/٠٤
|

538 زیرگونه ١٣٩٨/١١/٠٤
|

539 انکارناپذير ١٣٩٨/١١/٠٤
|

540 مترادف ١٣٩٨/١١/٠٤
|

541 حواس پرتی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

542 اسکان، اقامت، مقیم شدن ١٣٩٨/١١/٠١
|

543 نا گفته ١٣٩٨/١١/٠١
|

544 روش شناسی قومی ١٣٩٨/١١/٠١
|

545 بازدهی به مقیاس ١٣٩٨/١١/٠١
|

546 سرفصل‌های فرعی ١٣٩٨/١١/٠١
|

547 مطلوبیت مورد انتظار ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

548 دچار مشکل کردن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

549 کوتاه نما ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

550 مقابل ١٣٩٨/١٠/٢٩
|