برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

501 ناخوشایند ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

502 تربیت‌پذیری ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

503 از پیش خبر دهنده ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

504 وردست
١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

505 تکریم ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

506 سرخرگ های کرونری ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

507 از بیرون در را روی کسی بستن
١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

508 درآمدزا ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

509 تلاش بی‌نتیجه
١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

510 پیشی گرفتن از رقبا ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

511 کلی دان
١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

512 بدون مانع ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

513 حمایتی
١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

514 مرحله به مرحله ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

515 مخمصه ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

516 خزش محدوده ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

517 تنظیم سرعت ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

518 تعیین کمیت ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

519 تجدید تدارکات ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

520 شرکت خوشه‌ای ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

521 دعوت به عمل ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

522 سبزگردانی ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

523 نسل هزاره
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

524 انبوه‌ساز ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

525 بدعت
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

526 بدعت‌گذار
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

527 تحلیل‌رفتن ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

528 استثناپذیری ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

529 متقدمین ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

530 تردید ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

531 متبحر
١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

532 تشدیدشده ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

533 پشتیبانی کننده، حمایتی ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

534 کنارگذاشته‌شده ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

535 قابل ‌انبارکردن بودن ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

536 متوقف‌شده، پشت خط ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

537 برگشتی، مرجوعی ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

538 تطبیق با صورتحساب بانک
١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

539 قطع صفحه ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

540 حساب متعادل‌کننده ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

541 حساب دفتر کل ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

542 قابل ذکر است که ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

543 زیرجمعیت
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

544 تالاموسی قشری
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

545 گذرنده ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

546 هم فعالی
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

547 نکته مهم این است که ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

548 شکل شناسی ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

549 بهره وری عملیاتی ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

550 رایانش لبه ١٣٩٩/٠٣/١٩
|