برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

451 سازشکار ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

452 بسیار موثر
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

453 سلب‌کننده ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

454 خود تخریبی ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

455 بدنام کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

456 وفادار ماندن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

457 پر زحمت ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

458 توجه نشده، نادیده گرفته شده
١٣٩٩/٠١/٠٥
|

459 بازآرایی ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

460 برنامه ریزی جانشین پروری ١٣٩٩/٠١/٠١
|

461 ذهن‌نوشته ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

462 سازمان یادگیرنده
١٣٩٨/١٢/٢٩
|

463 خودگردان
١٣٩٨/١٢/٢٩
|

464 خون‌سردی، بی‌عاطفگی، بی‌حسی ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

465 پوشاننده، پوششی ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

466 احساس‌گرایی ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

467 روز افزون ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

468 دور زدن ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

469 صداقت
١٣٩٨/١٢/٢٤
|

470 سرمایه گذاری مجدد
١٣٩٨/١٢/٢٣
|

471 تشکیل سرمایه، ایجاد سرمایه
١٣٩٨/١٢/٢٣
|

472 مشهور، مجلل، نامدار ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

473 سلطه موروثی
١٣٩٨/١٢/٢٣
|

474 به‌رسمیت‌شناسی اجتماعی ١٣٩٨/١٢/١٩
|

475 تقلیل مهارت، مهارت‌زدایی ١٣٩٨/١٢/١٩
|

476 شک کردن، زیر سوال بردن ١٣٩٨/١٢/١٩
|

477 اشتباه گرفتن هم میشه ١٣٩٨/١٢/١٧
|

478 تا اینجا همه چیز خوب است ١٣٩٨/١٢/١٧
|

479 سازش پذیری
١٣٩٨/١٢/١٦
|

480 اسارت ١٣٩٨/١٢/١٦
|

481 غیر قابل پیش بینی
١٣٩٨/١٢/١٥
|

482 کشاورزی تجاری ١٣٩٨/١٢/١٤
|

483 شیرخوارگی
١٣٩٨/١٢/١٣
|

484 کوچک شمردن
١٣٩٨/١٢/١٢
|

485 رنج روانی
١٣٩٨/١٢/١٢
|

486 حرکات لوله گوارش ١٣٩٨/١٢/١١
|

487 مشترک
١٣٩٨/١٢/١١
|

488 گذشتن از . . . ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

489 اسم جمع
١٣٩٨/١٢/٠٦
|

490 کل گرایانه
١٣٩٨/١٢/٠٦
|

491 نیرو بخش، تازه‌کننده ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

492 مات و مبهوت ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

493 وحشی‌گری ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

494 توهم زا
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

495 accurate, correct ١٣٩٨/١١/٣٠
|

496 شدید اللحن ١٣٩٨/١١/٢٩
|

497 انکارناپذیر ١٣٩٨/١١/٢٧
|

498 بهشت گمشده ١٣٩٨/١١/٢٧
|

499 خودآفرینی ١٣٩٨/١١/٢٦
|

500 نمای خیابان ١٣٩٨/١١/٢٦
|