برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

451 ظاهرا
١٣٩٩/٠٤/١٨
|

452 اقتباس ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

453 منسوخ شدگی
١٣٩٩/٠٤/١٨
|

454 همیشه ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

455 زیر دستی ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

456 کم‌توقع ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

457 دچار اشکال ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

458 گروه آموزشی دانشگاه ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

459 روانی، روان‌بودن ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

460 دقت ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

461 انتفاعی ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

462 اعتبار ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

463 اقتصاد کلان ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

464 گروه هم گرا
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

465 معاون وزیر ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

466 تراتاریخی ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

467 بیزارکننده ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

468 خود اشتغالی
١٣٩٩/٠٤/١٤
|

469 ساختاردهی ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

470 تایپیست ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

471 کارگاه ساختمانی ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

472 ویژه‌گرا ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

473 روبرو شدن
١٣٩٩/٠٤/١٤
|

474 سرازیر شدن ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

475 مبتنی بر مشاهده ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

476 نامطلوب
١٣٩٩/٠٤/١٣
|

477 متعاقب ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

478 در غیر این صورت ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

479 کارشناسی ارشد ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

480 اختیار تفویض شده
١٣٩٩/٠٤/١٢
|

481 اخلاق ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

482 محرمانگی ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

483 عالم ١٣٩٩/٠٤/١١
|

484 محرک، برانگیزاننده ١٣٩٩/٠٤/١١
|

485 مساله جنجال‌برانگیز ١٣٩٩/٠٤/١١
|

486 رویت‌پذیری ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

487 قیام ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

488 طرح اضطراری ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

489 قدرت خرید
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

490 قدرت چانه زنی
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

491 نارسایی ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

492 سمتِ کاربر ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

493 زمین بی‌حاصل ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

494 گلوگاه ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

495 غلبه بر خرابی ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

496 نیروگذاری ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

497 ناهمگون ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

498 نام اختصاری ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

499 عادی ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

500 بلند پایه ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|