محمدرضا فیروزجایی

محمدرضا فیروزجایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdistressed١٧:٥٥ - ١٤٠٠/٠٧/١١نخ نما در مورد لباس ؟گزارش
0 | 1
mistake١٦:١٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣Miss take برداشت اشتباه بدفهمیدن عوضی گرفتن بد برداشت کردنگزارش
2 | 0
underdog٠٢:٤١ - ١٣٩٨/٠٧/٠٦بهترین ترجمه همون توسری خور هستگزارش
92 | 0
capture١٠:٤١ - ١٣٩٨/٠٣/٢٧به دام افتادن/انداختنگزارش
34 | 1
pancake١٦:٥٥ - ١٣٩٨/٠٣/١٣در مازندران کُماج نام داردگزارش
32 | 5
orographic١٦:٥١ - ١٣٩٨/٠٣/١٣کوهساریگزارش
7 | 0
subsequent١٤:٤٧ - ١٣٩٨/٠٣/١٣پیاپیگزارش
44 | 0
sequentially١٤:٤٥ - ١٣٩٨/٠٣/١٣ترتیبی پی در پی زنجیره ایگزارش
14 | 1
local١٠:٢٠ - ١٣٩٨/٠٣/١١جای جایگزارش
9 | 2
bolster١٣:٢٨ - ١٣٩٨/٠٣/٠٩تحکیم کردن تقویت کردنگزارش
12 | 1
definitive١٥:٠٩ - ١٣٩٨/٠٣/٠٨درباره ی عکس و تصویر: واضحگزارش
14 | 0
signal١٤:٥٢ - ١٣٩٨/٠٣/٠٨خبر چیزی را دادنگزارش
30 | 1
signal١٤:٥٠ - ١٣٩٨/٠٣/٠٨علامت چیزی بودنگزارش
9 | 1
vortex١٣:٢٧ - ١٣٩٨/٠٣/٠٨توفانگزارش
7 | 1
driven by١٢:٥٦ - ١٣٩٨/٠٣/٠٨operated, moved, or controlled by a specified person or source of power.گزارش
7 | 1
extreme١٢:٤٤ - ١٣٩٨/٠٣/٠٨خیلی زیاد خیلی قویگزارش
23 | 3
condensing١٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٣/٠٨چگالشگزارش
7 | 0
fruitful٠٨:٤٣ - ١٣٩٨/٠٢/٢٩پربرکت، پرمحصول، برمایهگزارش
7 | 1
harvest٠٨:٣٧ - ١٣٩٨/٠٢/٢٩درویدنگزارش
9 | 0
فیلتر کننده١١:١١ - ١٣٩٨/٠٢/٢٨مسدود کننده ( ؟ )گزارش
2 | 0
slender١١:٣٧ - ١٣٩٨/٠٢/٢٥To a small degree; not considerablyگزارش
7 | 1
implying١١:٢٧ - ١٣٩٨/٠٢/٢٥۱. اشاره کردن، تلویحاً گفتن، به طور ضمنی گفتن ( که ) ، به طور ضمنی فهماندن ( که ) ۲. حاکی بودن از، اشاره داشتن بر، علامتِ . . . بودن، دالِّ برو . . ... گزارش
30 | 0
axis١٥:٢٠ - ١٣٩٨/٠٢/٢١قطرگزارش
9 | 0
charged١٣:٢٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٣باردار ( چارجد پارتیکل )گزارش
41 | 1
subdued٠٠:٥٣ - ١٣٩٨/٠٢/١٠( of colour or lighting ) soft and restrainedگزارش
9 | 1
neurosis٠٢:١٧ - ١٣٩٧/١١/٢٠عصبیتگزارش
7 | 1
magnetosphere١١:٢٠ - ١٣٩٧/١١/١٧�میدان جاذبه ی سیاره� اشتباه است. باید به �میدان مغناطیسی سیاره که ذرات باردار در آن به دام می افتند� تغییر پیدا کندگزارش
9 | 0
magnetosphere٠٨:٤٤ - ١٣٩٧/١١/١٧مغناطیس کرهگزارش
0 | 0
اکتشاف١٣:٤٠ - ١٣٩٧/١١/٠٤کاوش، کاویدنگزارش
5 | 0
عصبی١٣:٣٥ - ١٣٩٧/١١/٠٤Neuroticگزارش
7 | 1
elusive١٨:٠٧ - ١٣٩٧/١٠/٠٨نادرگزارش
7 | 2
trade mark١١:٥٤ - ١٣٩٧/١٠/٠٥نشان ( اختصاصی )گزارش
12 | 1
astrophile١٦:١٨ - ١٣٩٧/٠٥/١٥کسی که به فضا و نجوم علاقه داردگزارش
76 | 1
heartbreaking٠٢:٤٠ - ١٣٩٧/٠٥/١٣جگرسوزگزارش
23 | 1
devil١٧:٥٢ - ١٣٩٧/٠٥/١١طوفان و گردباد هم می تواند معنی دهد Dust devilsگزارش
23 | 2
anarchist٠٧:٠٢ - ١٣٩٧/٠٥/١١ساختارشکنگزارش
12 | 1
heritage١٥:١٦ - ١٣٩٧/٠٥/١٠دپارتمانگزارش
14 | 4
heritage١٥:١٦ - ١٣٩٧/٠٥/١٠بخش Section, partگزارش
14 | 4
بوسلیک٠٨:٥٢ - ١٣٩٧/٠٤/٣٠از پرده های دوازده گانه اصلی موسیقی سنتی ایرانی که پس از تحول موسیقی سنتی بصورت گوشه ای در دستگاه نوا درآمد. در آینه ی اشعار حضرت مولانا این چنین از ... گزارش
2 | 0
monitor٢٣:٣٣ - ١٣٩٧/٠٤/٠٨دنبال کردن ( مثلاً تغییرات چیزی را )گزارش
44 | 1
ball٠٧:٢٠ - ١٣٩٧/٠٤/٠٨تخمگزارش
83 | 5
symbiotic٢٣:٢٨ - ١٣٩٧/٠٤/٠٦Denoting a mutually beneficial relationship between different people or groups: the reader can have a symbiotic relationship with the writerگزارش
5 | 1
artificial٠٠:٥٥ - ١٣٩٧/٠٣/٢٩غیرواقعیگزارش
37 | 0
bulge٠٠:٣٩ - ١٣٩٧/٠٣/٢٩بیرون زدگی مثل: disk bulge ( دیسک کمر )گزارش
39 | 0
yield٠٨:١٢ - ١٣٩٧/٠٣/١٨در دستورهای پخت غذا هم بکار می ره: Yield: 20 cop cakeگزارش
37 | 1
exobiology٢٣:٢٥ - ١٣٩٧/٠٣/١٧حیات فرازمینیگزارش
0 | 0
enormous٠٢:٣٨ - ١٣٩٧/٠٣/١٣غول پیکرگزارش
48 | 6
appendage٠١:١٨ - ١٣٩٧/٠٣/١٣( اغلب بمعنی منفی ) چیزی که به چیزی بزرگتر یا مهمتر اضافه یا متصل شده است.گزارش
7 | 0
logically٠١:٠٩ - ١٣٩٧/٠٣/١٣قاعدتاًگزارش
30 | 1
کاتوره ای١٦:٤٥ - ١٣٩٧/٠١/٣١شانسی تصادفی پیش بینی ناپذیرگزارش
32 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهimply١١:٢٩ - ١٣٩٨/٠٢/٢٥
• Are you implying that I cheated?
می خواهی بگویی من تقلب کرده ام؟
18 | 2
arranged١٠:٤٨ - ١٣٩٧/٠٧/٢١
• He arranged the books on the desk.
او کتاب ها را روی میز چید.
5 | 0