تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

شبه semi - state : شبه دولتی semi - Judicial :شبه قضایی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

شبه دولتی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٨

[حقوق نفت و گاز] برچیدن، رهاسازی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

شکایت

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

صالح، شایسته، دارای سر رشته

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

تضمین های بیشتر

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

بازسازی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

مرگ و میر، متوفّیّات، میرش، بشریّت

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

[حقوق نفت و گاز] دوغاب، مادّه آبکی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

دنباله، تکّه، انتها، تعقیب، پس مانده، پسماند

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

حیاتی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

سنگ معدن، سنگ دارای فلز

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤

سفسطه ها، مغالطات، استدلالات سفسطه آمیز، دلایل غلط

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

فرم دعوت نامه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

لغو، ابطال، صرف نظر، چشم پوشی، از بین بردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

اصلاحات

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

اصلاحیّه ها

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

وحدت، اتّحاد

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

[حقوق] فیصله دادن؛ قضاوت کردن؛ رسیدگی ( قضایی ) کردن؛ حکم قطعی دادن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

[حقوق] ایراد ماهوی؛ ایراد در ماهیّت دعوی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

[حقوق] سهام سرمایه ای منتشره

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

( ius ( var. jus : [حقوق]نظام حقوقی؛ مجموعه قوانین؛ حقوق؛ حق؛ عدالت؛ انصاف؛ قدرت؛ اختیار؛ قاعده؛ شغل وکالت؛ دادگاه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

[حقوق] اعتبار امر مختوم؛ ممنوعیّت طرح مجدّد دعوی مختومه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

[حقوق] موضوع مورد اختلاف؛ موضوع متنازع فیه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٦

[حقوق] صادر کردن؛ صدور؛ موضوع؛ مسئله؛ اولاد؛ اخلاف

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

[حقوق] موضوع حقوقی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

بانک صادر کننده؛ بانک گشاینده اعتبار، بانک بازکننده اعتبار

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

[حقوق] تحلیف؛ سوگند دادن؛ سوگند یاد کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٦

[حقوق] صلاحیّت؛حوزه یا قلمرو قضایی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٢

[حقوق و حقوق بین الملل] حسن نیّت؛ مترادف: bona fide

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

[حقوق] تکمیلی؛ اضافی؛ الحاقی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٩

[حقوق] تکمیل کردن؛ ملحق کردن؛ تکمله؛الحاقیه؛ ضمیمه؛ متمّم؛ مکمّل

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

[حقوق]علّت جدید و مستقلّی که جایگزین علّت اصلی شود؛ قوّه قاهره

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

[حقوق] فعل شخص ثالث یا عامل دیگری که رافع مسئولیّت باشد؛ قوه قاهره

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

[حقوق] دستور توقیف دادرسی؛ دستور توقیف اجرای حکم

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٣

[حقوق] نسخ کردن؛ لغو کردن؛ جایگزین شدن؛ متوقّف کردن؛ به حالت تعلیق درآوردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

[حقوق] احضاریّه، قرار جلب

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

[حقوق] جمع بندی استدلالات یا جریان دعوی توسّط قاضی یا وکیل برای هیئت منصفه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

[حقوق] محکومیّت متّهم بدون حضور هیئت منصفه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

[حقوق] حق یا ادعای مشترک؛ ترافق؛ تقارن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

[حقوق بین الملل]: قرارداد ارفاقی ( میان بدهکار یا ورشکسته با بستانکاران ) همچنین مترادف : ( composition ( with creditors

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

نگرش استقرائی، رویکرد استقرائی، بینش القایی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

اِقطاع

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

تشابهات، مشابهت ها

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

نگرش استقرائی، رویکرد استقرائی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

پیش بینی استقرایی، دیدگاه استقرائی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

تأکید

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

اتباع بیگانه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

[حقوق] رویّه قضایی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

[حقوق]مضیّق، محدود برای مثال برای تفسیر مضیّق از قوانین از عبارت Narrow interpretation بهره می گیریم.

١