ترجمه‌های محدثه مُلائی (٣)

بازدید
٤٥
تاریخ
٥ سال پیش
متن
The dean's very insistent that they should finish the papers in time.
دیدگاه
٠

دین بسیار تأکید داشت که آنان باید مقالات شان را سر وقت به اتمام برسانند.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
She's a most insistent person; she won't take 'no' for an answer.
دیدگاه

او قوی ترین فرد است؛هرگز نه نمی گوید.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Why are you so insistent that we leave tonight?
دیدگاه
٢

چرا این قدر اصرار دارید که ما امشب برویم؟