دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٩٩٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,١٦٩
لایک
لایک
٣٠٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٠

شبه semi - state : شبه دولتی semi - Judicial :شبه قضایی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١

شبه دولتی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٨

[حقوق نفت و گاز] برچیدن، رهاسازی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٠

شکایت

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٠

صالح، شایسته، دارای سر رشته

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The dean's very insistent that they should finish the papers in time.
دیدگاه
٠

دین بسیار تأکید داشت که آنان باید مقالات شان را سر وقت به اتمام برسانند.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
She's a most insistent person; she won't take 'no' for an answer.
دیدگاه

او قوی ترین فرد است؛هرگز نه نمی گوید.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Why are you so insistent that we leave tonight?
دیدگاه
٢

چرا این قدر اصرار دارید که ما امشب برویم؟

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.