امتیاز‌های محدثه مُلائی

بازدید
١٧
امتیاز کل
٣,٠٢٨
کل مدال ها
٦١
طلا
٠
نقره
٢٤
برنز
٣٧
٣٠٩
×
١٠
=
٣,٠٩٠
٥٧
×
=
-١١٤
٢٦
×
٢
=
٥٢
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣,٠٢٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٣٠٩
×
١٠
=
٣,٠٩٠
٥٧
×
=
-١١٤
٢٦
×
٢
=
٥٢
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣,٠٢٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠