میلاد علی پور

میلاد علی پور English translator, interpreter and teacher
خیانتکار : Translator of the book

Over ninety percent of the words I wrote here in this online dictionary are the ones nobody had mentioned before. I' m not here to repeat what already exists in Abadis for I' m not interested in imitating or doing something repeatedly. The only reason I work here is; my countrymen could be able to use my new suggestions

Stay classy my fellow Persians

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmore than٢١:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣بیش از حدگزارش
14 | 1
admission٢١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣پذیرفتن، اقرار ، تایید، رضایت، تحسین، قبول مسئولیتگزارش
18 | 0
dissolve٢١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣محو شدن، گُم شدن از دیدگانگزارش
25 | 0
win over٢١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣اعتماد کسی را جلب کردنگزارش
7 | 0
leery٠٦:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣جناب نوروزی زبان شیرینِ پارسی به قدری پویا و زایاست که هیچ واژه ای تو دنیا وجود نداره که نشه براش تو فارسی معادل ساخت، این همه معادلی که بالا ذکر شده ... گزارش
182 | 2
unremarkable٠٥:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣عادی، معمولی، نه چندان خوب، خسته کنندهگزارش
12 | 0
bland٠٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣بی احساس، خسته کننده، بی روح، عادی، معمولی، ساده، مات، بی حالتگزارش
12 | 0
impression٠٥:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣نظرگزارش
14 | 1
bite into٠٥:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣با دندان گاز گرفتن، با دندان فشار دادن/قطع کردن، مقدار چیزی را کم کردن/شدن به خصوص درمورد پول یا تورم و . . . ، انتقاد شدید کردن، با سرزنش و ملامت و ... گزارش
14 | 1
cold٠٣:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣بی رمق، ضعیف، بی مهرگزارش
14 | 1
bitter٠٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣سرد، سوزناک، سوز، تند و تیزگزارش
21 | 1
sparring٠٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣بحث، گفتگوگزارش
7 | 1
flap١٩:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢جیب نما ( خیاطی )گزارش
12 | 1
absentminded١٦:٤٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢کسی که برای جلوگیری از فکر کردن درباره ی موضوعی خاص، فکرش را با چیز دیگری مشغول می کند، رویا پرداز، خیال پردازگزارش
12 | 0
discomfort٠٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢معذب بودنگزارش
30 | 1
wander off٠١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢هنگام صحبت از موضوعی به موضوع دیگر پریدن، رشته ی کلام از دست در رفتن، رشته ی کلام را گم کردن، از موضوع منحرف شدنگزارش
18 | 1
condensation٢٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢١بخار کردن شیشه عینک، پنجره و. . . که در معرض هوای سرد و گرم قرار گرفتهگزارش
21 | 0
quality١٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢١حالتگزارش
14 | 1
for the most part١٦:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٢١عموماگزارش
9 | 1
extend١٦:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢١در ادامه، در امتداد چیزی قرار گرفتنگزارش
9 | 0
mollified٠٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢١آرام، دل خوشگزارش
7 | 0
LIP٠٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢١لبه، کُنج، کنارهگزارش
7 | 1
bullshit artist٢٣:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠دروغگو، کلاش، شارلاتان، نیرنگ باز، پدرسوختهگزارش
5 | 1
blackout curtains٢٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠پرده های تیره، نوعی پرده که رنگ آن به قدری تیره باشد که کاملا جلوی نور را بگیرد و اتاق در تاریکی فرو برود، یا برعکس نور اتاق در شب بیرون نرودگزارش
16 | 0
night٢٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠پیش از تاریکیِ هواگزارش
5 | 1
trundle٢٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠به آرامی حرکت کردن، به آرامی پیش رفتنگزارش
7 | 1
one way or another٢١:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠هرجور که شده، هرطور که شدهگزارش
18 | 0
for one reason or another٢١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠به هزار و یک دلیل، به هر دلیلی که شدهگزارش
16 | 0
click one's tongue٢١:١١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠با زبان صدا در آوردن، همچون صدایی که از چسباندن زبان به سقف دهان و با فشار جدا کردن آن تولید می شودگزارش
16 | 0
whip around٢٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠چرخیدن، دور زدن، گشتنگزارش
7 | 1
make up١٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠از خود درآوردن، از خود ساختن ( درمورد وقتی که کسی نمی خواهد اطلاعاتی به شخصِ دیگر بدهد ) در این کاربرد معمولا ضمیر هم بین میک و آپ قرار می گیردگزارش
21 | 0
swipe through١٨:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠از میانِ چیزی رد کردن، میانِ چیزی کشیدنگزارش
12 | 0
rigidly١٥:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠با جدیت، خیلی جدیگزارش
23 | 0
gave away١٥:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠لودادن، فاش کردنگزارش
21 | 0
alpha and omega٠٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠تماما، موبه مو/واو به واو ، صفر تا صدگزارش
23 | 0
alpha and amega٠٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠تماما، موبه مو، واو به واو ، صفر تا صدگزارش
16 | 0
catch sight of٠١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠یک نظر چیزی/کسی را دیدن، چشم به کسی خوردنگزارش
30 | 1
blank٠١:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠پریشان، پریشان حالگزارش
16 | 1
hold on to٠١:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠محکم گرفتن، محکم نگه داشتنگزارش
28 | 0
roll your eyes٠٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠چپ چپ نگاه کردنگزارش
32 | 1
horn rimmed٢٣:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٩دسته شاخی، عینک دسته شاخیگزارش
5 | 0
horn rimmed glasses٢٣:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٩عینک دسته شاخیگزارش
5 | 0
horn rimmed٢٣:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٩شاخی، عینکِ دسته شاخی، عینک های قاب ویفریگزارش
12 | 0
zealous٢٣:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٩دو آتشهگزارش
14 | 0
romanticizing٠٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٨آرمانی ساختن، ایده آل سازیگزارش
9 | 0
mythologizing٠٢:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٨اسطوره سازی، گنده کردنِ کسیگزارش
5 | 0
spout off٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٨شر و ور گفتنگزارش
9 | 0
spout off٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٨چرت و پرت گفتن، مزخرف گفتن، دری وری تفت دادنگزارش
7 | 0
tripe٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٨احمقانه، مسخره، آشغالگزارش
5 | 0
lock٠١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٨مو، گیسوگزارش
7 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده