sodomy

/ˈsɑːdəmi//ˈsɒdəmi/

معنی: لواط، بچه بازی، جماع غیر طبیعی
معانی دیگر: همجنس بازی (میان مرد و پسر)، بچه بازی (به ویژه با زور یا تهدید)، لواطه

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: anal or oral copulation.

(2) تعریف: copulation between a human and an animal.

جمله های نمونه

1. Sexual intercourse and sodomy with a person under 16 is criminal in Massachusetts.
[ترجمه میلاد علی پور] رابطه جنسی و همجنس گرایی با پسران زیر شانزده سال در ایالت ماساچوست جُرم محسوب می شود/ مستوجبِ کیفر است
|
[ترجمه ترگمان]رابطه جنسی و لواط با فردی زیر ۱۶ سال در ماساچوست مجرم است
[ترجمه گوگل]مقاربت جنسی و اعمال زجر با فرد زیر 16 سال در ماساچوست جنایتکار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Even while he was fighting off sodomy accusations in Florence, the 26-year-old Leonardo da Vinci painted a picture of a young woman that blew apart the patriarchal conventions of his native city.
[ترجمه ترگمان]حتی در حالی که او در حال مبارزه با اتهامات لواط در فلورانس بود، لیوناردو داوینچی دختر ۲۶ ساله تصویری از یک زن جوان را نقاشی کرد که سنت های پدرسالارانه شهر خود را از هم می پاشید
[ترجمه گوگل]حتی در حالی که او با اتهامات غارتگرانه در فلورانس مبارزه می کرد، 26 ساله لئوناردو داوینچی تصویری از یک زن جوان را که از کنوانسیون های پدرسالاری شهر بومی جدا شده بود، نقاشی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Rais was found guilty of murder, sodomy and heresy and was hanged and then burned on October 1440, along with two of his servants.
[ترجمه ترگمان]رایس به جرم قتل، لواط، و بدعتگذاری به دار آویخته شد و در اکتبر سال ۱۴۴۰ و همراه با دو تن از نوکران خود به قتل رسید
[ترجمه گوگل]رییس مجرم شناخته شد و مرتکب قتل، خشونت و جنایت شد و در اکتبر 1440 به همراه دو نفر از بندگانش به دار آویخته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. That independence will be put to the test in "Sodomy 0", as Malaysia's press has taken to calling Mr Anwar's trial.
[ترجمه ترگمان]این استقلال در \"Sodomy ۰\" به آزمایش گذاشته خواهد شد، چرا که مطبوعات مالزی تلاش می کنند تا دادگاه آقای انور را محاکمه کنند
[ترجمه گوگل]همانطور که مطبوعات مالزی به محاکمه آقای انور احضار شده اند، این استقلال در آزمون 'Sodomy 0' قرار خواهد گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The charges range from rape and sodomy to possession of child pornography.
[ترجمه ترگمان]این اتهامات از تجاوز و لواط و به دست آوردن پورنوگرافی کودک فاصله دارند
[ترجمه گوگل]اتهامات شامل تجاوز و عذاب به ادعای پورنوگرافی کودکان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. That they spat upon the Cross, exchanged obscene kisses, held secret meetings, adored a cat, practiced sodomy, venerated some bearded male head.
[ترجمه ترگمان]این که روی صلیب تف کردند، بوسه ها را رد کردند، جلسات سری را با یکدیگر رد و بدل کردند، a را می پرستید، a را می پرستید، sodomy را می پرستید، head را محترم می شمرد
[ترجمه گوگل]آنها بر روی صلیب نفس می کشیدند، بوسه های ناخوشایند مبادله می کردند، جلسات مخفی برگزار می کردند، یک گربه را تحسین می کردند، اعمال خشونت آمیز انجام می دادند، بعضی از مردان سر ریش داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. He initially faced six charges including rape by use of drugs, child molesting and sodomy.
[ترجمه ترگمان]او در ابتدا با شش اتهام از جمله تجاوز به استفاده از مواد مخدر، molesting کودک و لواط روبرو بود
[ترجمه گوگل]او ابتدا با شش اتهام شامل تجاوز به عنف با استفاده از مواد مخدر، مقابله با کودک و مجازات زناشویی مواجه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Though he was never widely read at the time he propagated the view that sodomy was neither contrary to nature or reason.
[ترجمه ترگمان]هر چند او در آن زمان به طور گسترده ای خوانده نشد، اما این نظر را منتشر کرد که لواط مخالف طبیعت یا عقل نیست
[ترجمه گوگل]هرچند که او در آن زمان به طور گسترده ای نگاشته نمی شد، وی تصریح کرد که خشونت علیه طبیعت و عقل نبوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Was it only female rhinos that were sexually penetrated and then pierced with tusks, or was interspecies sodomy practiced as well?
[ترجمه ترگمان]ایا این تنها rhinos ماده بود که از نظر جنسی نفوذ کرده بودند و سپس با دندان های نیش باز هم شکافته شده بودند یا هنوز هم بچه بازی در کار نبود؟
[ترجمه گوگل]آیا فقط راینوهای زنانی که از نظر جنسی نفوذ کرده بودند و سپس با سوزن هایشان سوراخ شده بودند، و یا متخلخل متخلخل عمل می کردند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Other charges that might arise in the context of BDSM and that are typically filed against the dominant party include sodomy, kidnapping, or unlawful imprisonment (especially when using bondage).
[ترجمه ترگمان]اتهامات دیگری که ممکن است در متن of ایجاد شوند و به طور معمول علیه حزب حاکم ثبت می شوند عبارتند از لواط، آدم ربایی و یا حبس غیر قانونی (به خصوص هنگام استفاده از بند)
[ترجمه گوگل]اتهامات دیگر که ممکن است در زمینه BDSM بوجود آیند و به طور معمول بر علیه حزب حاکم مطرح شوند، عبارتند از: آزار و اذیت، آدم ربایی یا حبس غیرقانونی (به ویژه هنگام استفاده از اسارت)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Even in legal parlance, the word used to refer to one aspect of homosexual practice is ' sodomy '.
[ترجمه ترگمان]حتی به زبان قانونی کلمه عادت کرده است به یکی از جنبه های عمل همجنس گرایان اشاره کند
[ترجمه گوگل]حتی در اصطلاح حقوقی، کلمه مورد استفاده برای اشاره به یکی از جنبه های عمل همجنسگرایان، 'خشونت' است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

لواط (اسم)
buggery, sodomy, pederasty

بچه بازی (اسم)
buggery, sodomy, pederasty

جماع غیر طبیعی (اسم)
sodomy

به انگلیسی

• act of anal or oral sex with a member of the opposite sex; copulation with a member of the same sex; bestiality, copulation with an animal
sodomy is anal sexual intercourse, especially between males.

پیشنهاد کاربران

لواط
لَواط یا به فارسی کون مرزی واژه ای است که معمولاً در حقوق و علوم دینی به کار برده می شود و به آمیزش جنسی مقعدی میان مردان اشاره دارد. این عمل در برخی کشورها جرم است

Sodomy ( /ˈsɒdəmi/ ) or buggery ( British English ) is generally anal or oral sex between people or sexual activity between a person and a non - human animal ( bestiality ) , but it may also mean any non - procreative sexual activity. Originally, the term sodomy, which is derived from the story of Sodom and Gomorrah in the Book of Genesis, was commonly restricted to anal sex. Sodomy laws in many countries criminalized the behavior. In the Western world, many of these laws have been overturned or are routinely not enforced.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما