برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

میلاد علی پور

میلاد علی پور English translator, interpreter and teacher

Over ninety percent of the words I wrote here in this online dictionary are the ones nobody had mentioned before. I'm not here to repeat what already exists in Abadis since I'm not interested in imitating or doing something repeatedly. The only reason I work here is; my countrymen could be able to use my new suggestions

Stay classy my fellow Persians

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

351 مرتب کردن، منظم کردن، سازمان دادن، ساماندهی کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

352 جلو آمدن، قدم جلو گذاشتن، خود را نشان دادن، خود را معرفی کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

353 از نو دنبال کردن، مجددا پی چیزی را گرفتن، بازبینی کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

354 تعیین شده ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

355 به سختی از پس چیزی بر آمدن، به زحمت کاری را به پایان رساندن، موضوعی را با تلاش حل کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

356 ارتشا ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

357 وقت کم، زمان کوتاه، زمان ضیغ ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

358 وقت ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

359 کم، کوتاه ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

360 اینطور به نظر می رسید که ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

361 نه گذاشت و نه برداشت (بدونِ تعارف حرفی را زدن، رک و پوست کنده گفتن) تعارف نکردن، چیزی را پنهان نکردن، علنا گفتن، بدونِ ملاحظه، بدونِ درنظر گرفتنِ مصل ... ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

362 با احتیاط رفتار کردن، هوای کسی را داشتن ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

363 با احتیاط رفتار کردن، هوای کسی را داشتن، لی لی به لالای کسی گذاشتن ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

364 با جدیت بیشتر به کار ادامه دادن، عزم خود را جزم کردن، اهتمام تام ورزیدن به کاری که از قبل درحال انجام بود ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

365 راه ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

366 جای گلوله، جای تیر ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

367 سینی های اسلاید (عکاسی) ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

368 در تملک داشتن ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

369 هدفمند ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

370 حُسن ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

371 پنهان کردن، مخفی کردن، جاساز کردن، صدای چیزی را در نیاوردن، ماستمالی کردن، ماله کشی کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

372 بحران عاطفی، ضربه روحی، ضربه احساسی، بحران روحی، فروپاشی روانی، انفجار عصبی ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

373 تخریب، از هم پاشی ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

374 جناب قاضی ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

375 از خیرِ چیزی گذشتن ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

376 نمایش دادن، ساختن ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

377 به این ترتیب، به همین دلیل، بنابراین ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

378 روی چیزی ضبط کردن (روی یک نوار، فایل دیگری را ضبط کردن) ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

379 از روی چیزی ضبط کردن، تکثیر نوار، فایل، فیلم و... ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

380 درصددِ ارتباط برقرار کردن برآمدن، ارتباط گرفتن، تلاش برای جلب توجه/علاقه کسی کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

381 عیارِ چیزی را سنجیدن ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

382 رفته رفته، کم کم، به مرور زمان، (شروع شدن) ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

383 یکدفعه متوجه شدن، کاشف به عمل آوردن ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

384 تحت نظر گرفتن، کنترل کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

385 مشکل تراشی کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

386 درمورد، در رابطه به، نسبت به، درارتباط با ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

387 درمور،د نسبت به ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

388 اتهام وارد کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

389 آنطور که از ظواهر امر پیدا بود ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

390 ذره ، قدری ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

391 کوتاه کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

392 محدوده ی زمانی ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

393 کوتاه، کم ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

394 مزخرف، دری وری، مسخره ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

395 با شک و تردید ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

396 روزِ بسیار شلوغی داشتن (خصوصا مشغول کاری دلچسب و لذت بخش بودن که حتی امکان صدمه زدن به فرد را هم داشته باشد) ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

397 روز شلوغ، روز پرکار ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

398 مهار کردن، جلوی کسی یا چیزی را گرفتن، حمله را متوقف کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

399 تأخیر کردن، دس دس کردن، به تاخیر انداختن، منتظر گذاشتن،نگه داشتن، جلوی چیزی را گرفتن، ناموفق عمل کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

400 قاطع، اثربخش ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|