نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
run dry: ( چشمه /رودخانه ) خشک شدن
٤ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
gasp: نفس شبیه آه کشیدن بخاطر تعجب و نگرا ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
full of it: الکی حرف زدن، چرت و پرت گفتن، اغراق ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in record numbers: بیش از هر زمانی بیشترین حد تاکنون د ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
affix: to attach or fasten ضمیمه کردن، پیو ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
medic: ( در زبان آمرکایی ) بهیار ارتش بر ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
publicist: مسئول تبلیغات ( برای یک شخص، کالا و ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
feelgood: حال خوب کن مثال: Let's go see a fee ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
emerging: تازه تاسیس نوظهور نوپا
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
oblitrate: خانوم شیدا و آقای Ali t، واژه صحیح ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
talk show: گفتگوی تلویزیونی با چهره های مشهور ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
cavalry: گروه نجات و یا نیروی پشتیبانی
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
find it hard: I find it hard سختمه برام سخته to f ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
muffle: شدت، وضوح و یا شفافیت چیزی را کم کر ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
spate: موجی از حجمی از
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
blast wave: موج انفجار دیکشنری اکسفرد: A destr ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fly apart: ناگهان و به شدت به تکه های کوچک تبد ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fly apart: ناگهان و به شدت به تکه های کوچک تبد ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stand by: نظامی: آماده باش
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
7 eleven: نشان تجاری: سوپرمارکت های کوچکی که ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
currency pairs: جفت ارز
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
fragmentation grenade: نارنجک دستی hand grenade
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mess with sb: سر به سر کسی گذاشتن لانگمن: to dec ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
mess with sb: سر به سر کسی گذاشتن لانگمن: to dec ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
chronal: زمانی، مربوط به زمان وبستر: of or ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
full blown: ( بیماری ) پیشرفته، کاملا پیشرفت کر ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
oblique stroke: oblique line/stroke or oblique sla ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
on board: هنگامی که کاپیتان در هنگام صحبت با ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
miserable: بسیار غمگین/نگران/ناراحت very/extr ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
gnawing: دیکشنری هزاره: ( اضطراب، درد و . . ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
gnawing: دیکشنری هزاره: ( اضطراب، درد و . . ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
cavalry: گروه نجات و یا نیروی پشتیبانی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cavalry: گروه نجات و یا نیروی پشتیبانی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
dash out: آریان پور: ( ناگهان و به سرعت ) حرک ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fold: گروه/دسته/افراد/اجتماع دارای هدف و ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
live culture: کشت زنده میکروب در آزمایشگاه ترجم ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
show one's hand: نقشه یا برنامه خود را افشا کردن/آشک ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
medicine chest: جعبه کمک های اولیه first aid kit/f ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
it's a big deal: موضوع یا اتفاقی که اهمیت خاصی دارد ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
joint task force: سازمان یا نیروی ویژه فعالیت های مشت ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
upset the apple cart: idiom, informal آرایان پور: کارها ر ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
upset the apple cart: idiom, informal آرایان پور: کارها ر ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
on somebody’s terms: طبق شرایط/خواست یک فرد according t ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
catering manager: مدیر تدارکات
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
inundate: با سیلی/انبوهی از کمک، درخواست، تما ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
excursion manager: مدیر تور مدیر گردشگری
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fast food outlet: همون "دکه ی ساندویچی" خودمون هست، م ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bulk package: بسته بندی فله ای It is large scale ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
میان رس: middle - ripening دیر رس: late - r ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
دیر رس: late - ripening
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
middle ripening: میان رس
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
late ripening: دیر رس
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
در نظر گرفتن: Take ( something ) Into Considerati ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
shelf life: قابلیت نگهداری مدت زمان نگهداری و ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sugar crystallization: شکرک زدن و همچنین: Crystallization ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
side dishes: همان "مخلفات" خودمان مثل سبزی سالاد ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
prey animal: prey animals are those which are hu ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
choke point: تنگراه یا گلوگاه استراتژیک وبستر: ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
smell funny: to smell odd/unusual/strange بوی عج ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
security: حراست Does campus security know yo ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
assemble: گاهی به معنی "تشکیل دادن" به مثال ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
defect: عارضه نارسایی heart defect = عارض ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
denounce: denounce to بر اساس دیکشنری هزاره: ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
is anything the matter: چیزی شده؟ طوری شده؟ ?Is something ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bear it alone: تنها به دوش کشیدن فقط به دوش خودت ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
shred of evidence: بر اساس فرهنگ هزاره: هیچ مدرکی، کو ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
concrete evidence: مدرک مستدل
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
anything more recent: اتفاق جدیدی نیفتاده؟ خبر تازه ای ن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
i'm flattered: گاهی ممکن است معنی "خوشم اومد" یا " ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
whirling dervish: درویشی در حال سماع یک درویش در حال ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
vocabulary: دامنه ی لغات دامنه ی واژگان در زبا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
slender reed: slender reed idiomatic: A person, ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
surpassed the expectations of: exceed ( someone’s ) expectations ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
trustworthiness: بر اساس فرهنگ هزاره: اعتبار قابلیت ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
at capacity: با حداکثر ظرفیت
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
strictly: I'm here in a strictly journalistic ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
raving lunatic: بر اساس فرهنگ هزاره: دیوانه ی زنجیر ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
harvest festival: جشنواره برداشت محصول
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
denature: بی اثر کردن with an absorbing agen ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
i don’t mean to upset you: قصدم ناراحت کردنت نیست.
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
you can abandon ship: می توانی کشتی را ترک کنی.
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
i can't go i can't abandon these guys: نمی توانم بروم. نمی توانم از این رف ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
l will never abandon you: هیچوقت ترکت نمی کنم
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
you would abandon your king and his time of need: میخواهی پادشاهت را در زمان احتیاجش ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
but change does not mean that we abandon our principles: اما تغییر به این معنی نیست که ما از ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
remember you said you'd never abandon your friends: یادت هست که گفتی هیچوقت دوستانت را ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
the coward must abandon his dignity: آدم ترسو باید از شرافتش دست بکشد.
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
look closer the pattern will emerge: دقیق تر نگاه کن نقشه ظاهر خواهد شد.
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
emerging: تازه تاسیس نوظهور نوپا
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
toothless: بر اساس فرهنگ هزاره: ( قانون ) فاق ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
plea agreement: توافق، مصالحه plea bargain also p ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
grow weary: از چیزی خسته شدن to become tired or ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
no rest for the weary: همچنین: There's no rest for the wea ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
have you met: آیا . . . را ملاقات کرده ای؟ آیا با ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
thanks a million: بی نهایت ممنونم
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
how thoughtful of you: بر اساس فرهنگ هزاره: خیلی لطف کردید ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
how thoughtful of you: بر اساس فرهنگ هزاره: خیلی لطف کردید ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
three course meal: "Also known as "a full course meals ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
three course meal: "Also known as "a full course meals ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
put another way: به طرز دیگری بیان کردن طور دیگری گف ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
come again: چی گفتی؟ دوباره بگو ( یید ) ، دوبار ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ought to: بایستی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
bargain: It's a bargain ( یک ) معامله با قی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
come down: کم کردن قیمت، پایین آوردن قیمت to a ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
wiggle room: همچنین wriggle room آزادی عمل، قدر ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
meet in the middle: همچنین meet halfway به معنی: to com ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
meet in the middle: همچنین meet halfway به معنی: to com ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
shake on it: دست دادن و به توافق رسیدن، دست دادن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hit the rush hour: توی ترافیک گیر افتادن/کردن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
nip: to go somewhere quickly or for a sh ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
first floor: North American: the ground floor of ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
top floor: طبقه ی آخر
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
breakdown: breakdown truck معادل a tow truck و ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
breakdown truck: معادل a tow truck و به معنی کامیون ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
breakdown truck: معادل a tow truck و به معنی کامیون ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
feelgood: حال خوب کن مثال: Let's go see a fee ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
chocolate covered raisins: Chocolate - covered raisins شکلات م ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
come with baggage: bring problems مشکلات را با خود یا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
'tis: فرم مخفف قدیمی it is می باشد "an ol ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
take the offensive: همچنین go on the offensive اقدام به ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
relieved of duty: از انجام وظیفه برکنار شدن/کردن to r ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
give sb the heave: پایان دادن به یک رابطه ی عاشقانه، خ ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
run: I have to run باید بروم، باید عجله ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
nickname: Nickname دقت کنید که این کلمه سرهم ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
available: آقای وحید به معنای "در دسترس" هست. ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
great: گاهی به معنی بلند A great wailing ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
golden oldie: ( بخصوص آهنگ ) همان "زیرخاکی" خودما ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
i'd like: می خواهم تمایل دارم I would appreci ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
rehabilitate: در مورد زندانیان: باز پروری
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
efl: مخفف: English as a Foreign Language ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
overgenerous: سخاوتمند، بسیار دست و دل باز، بسیار ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
resist the urge: در برابر فشار/اصرار مقاومت کردن خود ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
resist the urge: در برابر فشار/اصرار مقاومت کردن خود ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
take the oath of allegiance to: سوگند وفاداری به چیزی را ادا کردن
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
take that personally: to get upset by the things other pe ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
come to know: to learn, to discover ( a new fact ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
grave situation: موقعیت بسیار خطرناک
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hang on in there: همچنین: hang in there hang though ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
better luck next time: با سلام. در اینجا luck لزوما به معن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
prix fixe: همچنین set lunch به معنی یک خوراک ک ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
set lunch: همچنین prix fixe یک خوراک کامل ( شا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
coming right up: الان آماده/حاضر میشه وبستر: used b ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
coming right up: الان آماده/حاضر میشه وبستر: used b ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
cash on delivery: پرداخت در محل
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
draw lots: همچنین draw straws یا cast lots
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
take someone’s word for it: همچنین take ( one ) at ( one's ) wo ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
take someone at his or her word: همچنین Take someone’s word for it ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
mc: مخفف: Master of Ceremonies هم معنی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
receding hairline: به تدریج کم شدن و عقب رفتن ( خط ) م ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
the onset of something: شروع چیزی ( معمولا یک چیز یا اتفاق ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
shock schlock movies: فیلم ترسناک آشغال/به درد نخور/درپیت
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
feather one's nest: از نظر اینجانب دو معادل در زبان فار ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
feather one's nest: از نظر اینجانب دو معادل در زبان فار ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fan out: ( معمولا در مورد گروه جست و جو ) از ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
salvation army: the Salvation Army ( UK informal th ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sow your wild oats: همچنین sow one's wild oats ( در ج ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sundae: دسر بستنی با مغز، میوه و شکلات تلف ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
oil strike: همچنین strike gold/oil etc به معنی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
an oath of allegiance: همپنین pledge allegiance to
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pet student: شاگرد عزیز دردانه معلم شاگرد سوگولی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
take one at one's word: همچنین take someone’s word for it t ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
under the constitution: طبق قانون مطابق مقررات برطبق قوانین ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
convulse with anger: همچنین convulse with rage etc از شد ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bigot: افراطی و متعصب فردی که اعتقادات و ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
debit and credit: حسابداری: بدهکار و بستانکار debits ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
jaunty angle: با حالتی شیک و متداول طوری که مد هس ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
quoted as saying: به نقل از . . . ، از زبان کسی نقل ک ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
conventionally grown: مواد خوراکی غیر ارگانیک/غیرطبیعی ( ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
band descriptors: معادل پیشنهادی اینجانب: معیارهای تو ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
queen's english: - لهجه ی معیار و صحیح زبان انگلیسی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
domestic sphere: فعالیت ها و کارهای مربوط به داخل خا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
to have something against: مخالف یا بیزار بودن کسی یا چیزی به ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cheer up: خوش باش خوش بگذرون شاد باش حال کن
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
propitious moment: لحظه مساعد/مناسب زمان مناسب
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
undershorts: اگر برای آقایان مد نظر باشد: unders ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
toll free: شماره تلفنی که اگر به آن تماس گرفته ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
peculiar to: idiom peculiar ( to somebody/someth ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
floatplane: a US name for seaplane a seaplane s ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
petits pois: در انگلیسی بریتانیایی: نخود، نخود ف ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
snow pea: توجه: به جای واژه snow pea، در انگل ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
home world: سیاره/دنیای مادری ( معمولا در داستا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
court martialed: محاکمه نظامی شدن ( در دادگاه نظامی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
to the limit: تا سرحد چیزی The team performed to ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
come to naught: به نتیجه نرسیدن به هیچ جایی نرسیدن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
last will and testament: وصیت نامه
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
infinity of space: بیکرانی فضا
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
rites and rituals: رسم و رسوم
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
war declared: در تیتر روزنامه یا اخبار: اعلان جنگ
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fresh off the press: مطبوعات/روزنامه دست اول یا تازه چاپ ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
has no room: قابل قبول نبودن to be not acceptabl ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
impossible person: شخص: غیر قابل تحمل غیر منطقی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
have your dander up: خشمگین/عصبانی کردن mainly US inform ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
get your dander up: خشمگین/عصبانی کردن mainly US inform ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
by a stroke of luck: از روی خوش شانسی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
rubbish bin: سطل زباله/آشغال
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
powerfully built: زورمند، قوی، نیرومند
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bulletproof car: ماشین ضدگلوله
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
at the conclusion: در انتهای در پایان the end or fina ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pending the results: به شرط موفقیت آمیز بودن نتایج
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pass the milestone: پشت سر گذاشتن یک اتفاق مهم در زندگی
٣ ماه پیش