امتیاز‌های میثم نبی پور

بازدید
١
امتیاز کل
٢٩,٦٥٤
کل مدال ها
٥١٩
طلا
٧
نقره
٣٤٠
برنز
١٧٢
٣,٠٤٢
×
١٠
=
٣٠,٤٢٠
٤٢٨
×
=
-٨٥٦
١٢٧
×
٢
=
٢٥٤
١٦٤
×
=
-١٦٤
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٩,٦٥٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٣,٠٤٢
×
١٠
=
٣٠,٤٢٠
٤٢٨
×
=
-٨٥٦
١٢٧
×
٢
=
٢٥٤
١٦٤
×
=
-١٦٤
٠
×
-١٥
=
٠
٢٩,٦٥٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠