امتیاز‌های میثم نبی پور

بازدید
٢٠
امتیاز کل
٣١,١١٢
کل مدال ها
٥٣١
طلا
٨
نقره
٣٤٢
برنز
١٨١
٣,١٨٩
×
١٠
=
٣١,٨٩٠
٤٣٦
×
=
-٨٧٢
١٣٠
×
٢
=
٢٦٠
١٦٦
×
=
-١٦٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣١,١١٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٣,١٨٩
×
١٠
=
٣١,٨٩٠
٤٣٦
×
=
-٨٧٢
١٣٠
×
٢
=
٢٦٠
١٦٦
×
=
-١٦٦
٠
×
-١٥
=
٠
٣١,١١٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠