نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٥
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٢
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٢٩٤
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٤٣
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٩٦
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٦٧
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

٦
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١