نوع مدال

پاسخ صحیح

١٠٥
نوع مدال

ثبت واژه جدید

١٠٣
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١