نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

١٠٦
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

١٩
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

٦
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٢
نوع مدال

پاسخ به پرسش بدون پاسخی که حداقل ٣٠ روز گذشته ثبت شده

١
نوع مدال

ثبت ١٠ دیدگاه

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١