امتیاز‌های محمد فروزانی

بازدید
٢٩
امتیاز کل
١٣,٠٣٥
کل مدال ها
٣٦١
طلا
٧
نقره
٢١١
برنز
١٤٣
١,٠٩٣
×
١٠
=
١٠,٩٣٠
٩
×
=
-١٨
٢٣١
×
٢
=
٤٦٢
٤
×
=
٠
×
٢
=
٠
١١١
×
١٥
=
١,٦٦٥
٠
×
-١٥
=
٠
١٣,٠٣٥

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٦٤٦
×
١٠
=
٦,٤٦٠
٤
×
=
١٥٠
×
٢
=
٣٠٠
٣
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٦,٧٤٩

جزئیات امتیاز در بپرس

٤٤٧
×
١٠
=
٤,٤٧٠
٥
×
=
-١٠
٨١
×
٢
=
١٦٢
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
١١١
×
١٥
=
١,٦٦٥
٠
×
-١٥
=
٠
٦,٢٨٦