پیشنهاد‌های حسین امیری(نیشابور) (٨٥)

بازدید
٦٢
تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بخداى گرویدن و کارى خاصه براى خدایتعالی کردن و ترک نکاح کردن فرهنگ کنز اللغات جلد اول

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

گمنامی ، بی نام و نشان و از جمله وظایف سالکان آنست که خمول نزد ایشان احب باشد از شهرت عبدالصمد همدانی . بحر المعارف جلد اول ، شرط اول ، تنها نشستن

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

آنچه مورد علاقه و پسند نیست. متضاد علایق . که هردو ( علایق و عوایق ) گرفتاری و وابستگی است و هر دو ناپسند است برای عاشق سالک و او را از مراد دور می ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

جفا ( برهان قاطع )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

تولید کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بد عهد ، خائن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

دلپُر : مطمئن ، جگر دار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

اسراف کننده ، بر باد دهنده منابع

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

رطیل

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

سقط جنین

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

قیّم ؛ سرپرست

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

خاصیت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

عاملان دولتی کلمه پهلوی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

بلوغ ، به کمال رسیدن چیزی را گویند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

پند و موعظه ؛ چاشش ( کلمه پهلوی ) در کارنامه اردشیر پاپکان چششنی بکار رفته است

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

پند دادن ، موعظه چاشش ؛ چشش؛ کلمه زبان پهلوی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

مال ، ثروت ، دارایی ، خیر و صلاح ، عاقبت کار در کارنامه اردشیر پاپکان به این چم ها ( معانی ) آمده است بر آن هیر بسیار چششنی اندیشیدار بود ( بر آن ف ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بالستان ؛ بالست : آسوده ، فارغ البال ، شاد و خرم خورسند و بالستان باید بودن و این کارزار و خونریزی بباید هشتن ( رها کردن ) کارنامه اردشیر پاپکان انو ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در نیشابور ( پارسی دری ) سَرْ وُرْ داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

باز سری کارنامه اردشیر پاپکان در پارسی دری و در نیشابور سَرْ وُرْ داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

خودسری ، نافرمانی کارنامه اردشیر پاپکان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

فرمانروایان ، فرمانفرمایان کارنامه اردشیر پاپکان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

رایج کردن ، انتشار دادن ، تدبیر کردن امور و بسیار کِرفَه ( کار نیک و ثواب ) فرمود رائینیدن کارنامه اردشیر پاپکان انوشه باشید

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

انجام دادن ، رایج کردن ، گسترش کاری برای همه مردم که اثر آن را همه تجربه کنند و بسیار هیر ( مال ) و خواسته ( منال ) به درگاه ( پیشگاه ) آذران شاه ( ل ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

کوشش ، تلاش چارَه تَخشای ، اَچاری خورسندیه در چاره اندیشی بکوش ؛ ( اما ) در ماچاری خورسند باش مثل پهلوی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در لهجه نیشابوری ( پارسی دری ) مْنْیْ ؛ انجام دادن سه کلمه ی ساکن که تلفظ آن کنی سخت می نُماید اما در اشعار مولانا و عطار و دیگران بسیار پر تکرار اس ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در لهجه نیشابوری ( پارسی دری ) . کیدَ kida : کردن ، انجام دادن کاری ، چْ کَرْ کیدَ : چه کاری کرده ؛ چه کاری انجام داده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

کید : منجم ، پیشگو در پیام فرستادن اردشیر به کید هندی به دانستن فرجام کار پادشاهی خود و پاسخ او کارنامه اردشیر پاپکان انوشه باشید

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بالستان ؛ بالست : آسوده ، فارغ البال ، شاد و خرم خورسند و بالستان باید بودن و این کارزار و خونریزی بباید هشتن ( رها کردن ) کارنامه اردشیر پاپکان انو ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

بالِست : فارغ البال ، آسوده ، شاد و خرم ، خرسند خورسند و بالستان باید بودن ، و این کارزار و خونریزی بباید هشتن ( رها کردن ) کارنامه اردشیر پاپکان مث ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

جناب قمیشی همانطور که فرمودید لری زبان نیست ، عرض کنم کردی هم زبان نیست ، متاسفانه روس ها فرهنگ لغت کردی را نوشته اند تحقیق بفرمایید عرایض بنده را اگ ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

پیکار ، زد و خورد ، ستیزه مردم دز ، هرچه کشته شدند، ویا به شتاب و کوخشش کارزار از دز افتادند کارنامه اردشیر پاپکان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

باز کردن ، گشودن و همچون که کرم زَپَر ( دهان ، پوزه ) باز گافت که خون خورد ، اردشیر روی گداخته به زَپَر کرم اندر ریخت کارنامه اردشیر پاپکان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

ریدکان : چاکران ، غلام بچه ، رهی و خود با ریدکان خویش به پیش کرم شد کارنامه اردشیر پاپکان ، در نهم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

بت ، بتکده کارنامه اردشیر پاپکان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

جِهْ ؛ لکنده ، روسپی زن بدکاره جه در کارنامه اردشیر پاپکان ، . در چهارم آمده است

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

جِهْ : لکاته ، لکنده ، جنده ، فاحشه ، زن بدکاره زود باش و بنگر تا آن گناهکار ( اردشیر ) ، با آن جِه روسپی کدام جای شد ، کی شائیم گرفتن؟ کارنامه اردشی ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

باره : کره اسب سواری ، . اسب توسن ، اسب تیز رَوْ ستوربان ( میر آخور ) آمد و به اردوان گفت که : اردشیر با دو باره شما به جای نیست کارنامه اردشیر پاپکا ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

زرایه : دریا ؛. زرایند لغت اوستایی دریا ست کارنامه اردشیر پاپکان ؛ در سوم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

زرایه : دریا ؛. زرایند لغت اوستایی دریا ست کارنامه اردشیر پاپکان ؛ در سوم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

بارِگی ، اسب تیز رَوْ در بیان تیز رَوْ درست است مانند رَوان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

جوزن : سکه ، پول کارنامه اردشیر پاپکان ، در سوم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

آوادی : فال نیک ، خوش شگونی به آوادی دارو و هرچه تو فرمایی کنم کارنامه اردشیر پاپکان ؛ در سوم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

آور : زودباش ؛ حاضر باش آور ، تا گیهان گیریم ، بشویم ؛ اگر یزدان فره ایرانشهر به یاری ما رسد کارنامه اردشیر پاپکان ؛. در سوم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

برج اسد کارنامه اردشیر پاپکان ، در سوم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بنات النعش ، خرس مهتر کارنامه اردشیر پاپکان ، . در سوم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

هفت ستاره ؛ ستارگان خوشه ی پروین با اسامی دیگری چون "ثریا" و "هفت خواهر" شناخته شده اند. کارنامه اردشیر پاپکان ؛ در سوم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در باب ، در خصوص کارنامه اردشیر پاپکان ؛. در سوم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

مهر و علاقه ، وابستگی کارنامه اردشیر پاپکان ، . در سوم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
-١٢

وَیاوان :شیفته ، دلباخته ، فریفته ، گمراه کارنامه اردشیر پاپکان در سوم: در ویاوان شدن کنیزک اردوان بر اردشیر و گریختن اردشیر با کنیزک ( بانو ، خانم د ...