پیشنهاد‌های جوادقیاسوند (١٦٨)

بازدید
١٣٠
پیشنهاد
٣٣

صادق بیرانی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

هماهنگ

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

اصلا

پیشنهاد
١٩

گشتاسپ نامه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

دالکه در زبان لکی مادر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

تصرف

پیشنهاد
١٧

توسکانا

پیشنهاد
١٥

مردن و زنده شدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

عنوان

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

نیازمند

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

بیتا

پیشنهاد
١٢

مترسک سر جالیز

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

آرزومند

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

اشرار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

سگ ماده ای که تازه زایمان کرده . ( لری ) نوعی راسوی کوچک

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

روراستی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

آینه

پیشنهاد
١٢

سندبادنامه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

دهر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

ستم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

ار

پیشنهاد
١١

رامکلی

پیشنهاد
٨

اتشکده خورموج

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

محارب

پیشنهاد
٨

رابر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

کائنات

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

رایزن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

از ایلات پهلوی ایران . فرزندان قیاس در عراق القیسی به زبان لری ( لکی . فیلی . بختیاری ) و عربی تکلم میکنند از لوشان و قزوین تا لرستان و ایلام وهم ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

وارسته

پیشنهاد
٨

تریبون

پیشنهاد
٨

دست کسی را گرفتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

کالا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

ناپیدا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

سالمند

پیشنهاد
٨

نورتاب . سایه بان

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

داو

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

فدام

پیشنهاد
٧

حیدرآباد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

آرام بخش

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

تالانک

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

فایل

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

سریانی

پیشنهاد
٧

تیراندازی با کمان

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

رجال

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

دوا