پیشنهاد‌های جوادقیاسوند (١٦٨)

بازدید
٩٣
تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

بشقاب

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

رادیوگرافی

پیشنهاد
٨

اتشکده خورموج

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

روراستی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

ترویج

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

بیتا

پیشنهاد
٣

بانو

پیشنهاد
١٩

گشتاسپ نامه

پیشنهاد
٨

دست کسی را گرفتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

مدید

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

اره

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

ادا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

دررو

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

لنز

پیشنهاد
٢

بنان

پیشنهاد
٤

اسنوکر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

دوا

پیشنهاد
١٧

توسکانا

پیشنهاد
١

نورون

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

فایل

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

جایی که خورشید غروب میکند ( زبان لکی )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

خورشید ( زبان لکی )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

جایی که خورشید طلوع میکند ( زبان لکی )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

بوقلمون ( لکی )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

آبی ( لری )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

قرمز

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

نوعی گیاه دارویی خاص که در مناطق کوهستانی غرب بخصوص ایلام و لرستان یافت میشود و به خاطر قرمز بودن ریشه آن به بوسور یعنی ریشه قرمز نام گرفته

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

در زبان لکی گاو ماده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

نرو

پیشنهاد
١

کازیئن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

اجلاس

پیشنهاد
١

لبه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

یارمند

پیشنهاد
٢

ائینه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

محارب

پیشنهاد
١

بدنام

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

می

پیشنهاد
٨

تریبون

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

امنیت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

رایزن

پیشنهاد
٢

مورسیا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

فایده