پیشنهاد‌های جوادقیاسوند (١٦٨)

بازدید
١٤٠
پیشنهاد
٠

شیردان

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

شیخ

پیشنهاد
٢

سیردریا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

یا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

رئیس

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

نیم دانه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

استکبار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

فدام

پیشنهاد
١٢

سندبادنامه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

ستم

پیشنهاد
٣٣

صادق بیرانی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

اقرار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

ناپیدا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

وارسته

پیشنهاد
٣

چهارشانه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

سریانی

پیشنهاد
٢

رها

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

ربا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

آرام بخش

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

هماهنگ

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

انگ

پیشنهاد
٤

سفرنامه

پیشنهاد
٤

زامیاد

پیشنهاد
٤

موات

پیشنهاد
٢

نومید

پیشنهاد
٥

همکاره

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

وخیم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

ورامین

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

تالانک

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

آرزومند

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

رم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

نیازمند

پیشنهاد
١

مرو - سمرقند - بخارا - هرات - قندهار

پیشنهاد
٥

اند

پیشنهاد
٢

منت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

ار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

دوات

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

هفت تیر

پیشنهاد
١

تمبر

پیشنهاد
٢

تپه های سبز آفریقا

پیشنهاد
٢

رسا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

داو

پیشنهاد
٢

هواساز

پیشنهاد
١١

رامکلی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

از ایلات پهلوی ایران . فرزندان قیاس در عراق القیسی به زبان لری ( لکی . فیلی . بختیاری ) و عربی تکلم میکنند از لوشان و قزوین تا لرستان و ایلام وهم ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

در زبان محلی لرستان به تالاب یا مرداب گفته میشود

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

افترا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

اشرار