جوادقیاسوند

جوادقیاسوند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهسریالی از فرید سجادی٠٠:٠٤ - ١٣٩٨/٠٨/٢٥بانوگزارش
5 | 0
ظرف غذاخوری٠٠:١٦ - ١٣٩٨/٠٨/٢٥بشقابگزارش
7 | 0
پرتونگاری٠٠:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/٢٥رادیوگرافیگزارش
7 | 0
اثری تاریخی در بوشهر٠٠:١١ - ١٣٩٨/٠٨/٢٥اتشکده خورموجگزارش
5 | 0
صداقت٠٠:٠٩ - ١٣٩٨/٠٨/٢٥روراستیگزارش
14 | 0
رواج دادن٠٠:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/٢٥ترویجگزارش
5 | 1
یکتا٠٠:٠٤ - ١٣٩٨/٠٨/٢٥بیتاگزارش
28 | 1
از اثار معروف دقیقی٢٣:٥٨ - ١٣٩٨/٠٨/٢٤گشتاسپ نامهگزارش
34 | 0
کنایه از یاری کردن٢٣:٥٧ - ١٣٩٨/٠٨/٢٤دست کسی را گرفتنگزارش
9 | 0
کشیده شده٢٣:٥٥ - ١٣٩٨/٠٨/٢٤مدیدگزارش
2 | 1
بله نجار٢٣:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/٢٤ارهگزارش
2 | 0
شکلک٢٣:٥٢ - ١٣٩٨/٠٨/٢٤اداگزارش
5 | 1
راه فرار٢٣:٥١ - ١٣٩٨/٠٨/٢٤درروگزارش
9 | 1
عدسی٢٣:٤٩ - ١٣٩٨/٠٨/٢٤لنزگزارش
2 | 0
نام انگلیسی موز٢٣:٤٨ - ١٣٩٨/٠٨/٢٤بنانگزارش
2 | 0
نوعی بازی شبیه بیلیارد٢١:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥اسنوکرگزارش
7 | 0
دارو٠٤:٢٥ - ١٣٩٨/٠٧/٢٠دواگزارش
14 | 1
نبردی که هلن قهرمان ان شد٠٤:٠٧ - ١٣٩٨/٠٧/٢٠تروآگزارش
9 | 0
منطقه ای در شمال ایتالیا٠٤:٠٢ - ١٣٩٨/٠٧/٢٠توسکاناگزارش
16 | 0
واحد ساختمانی بافت عصبی٠٣:٥٩ - ١٣٩٨/٠٧/٢٠نورونگزارش
5 | 0
پرونده٠٣:٥٣ - ١٣٩٨/٠٧/٢٠فایلگزارش
16 | 1
حووراسان٠٣:٥٠ - ١٣٩٨/٠٧/٢٠جایی که خورشید غروب میکند ( زبان لکی )گزارش
2 | 0
حوورستان٠٣:٤٨ - ١٣٩٨/٠٧/٢٠جایی که خورشید طلوع میکند ( زبان لکی )گزارش
2 | 0
حوور٠٣:٤٨ - ١٣٩٨/٠٧/٢٠خورشید ( زبان لکی )گزارش
2 | 0
بوق٠٢:٣٩ - ١٣٩٨/٠٧/٢٠بوقلمون ( لکی )گزارش
5 | 1
که هوو٠٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٧/٢٠آبی ( لری )گزارش
2 | 0
سور٠٢:٣٥ - ١٣٩٨/٠٧/٢٠قرمزگزارش
2 | 1
بوسور٠٢:٣٤ - ١٣٩٨/٠٧/٢٠نوعی گیاه دارویی خاص که در مناطق کوهستانی غرب بخصوص ایلام و لرستان یافت میشود و به خاطر قرمز بودن ریشه آن به بوسور یعنی ریشه قرمز نام گرفتهگزارش
2 | 0
من یاوو٠٢:٣١ - ١٣٩٨/٠٧/٢٠در زبان لکی گاو مادهگزارش
2 | 0
ناسازگاری٠٣:١٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٩نروگزارش
5 | 1
شبه جزیره ای در جنوب شرق اسیا٠٣:١٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٩هندوچینگزارش
7 | 0
پروتئئن اصلی شیر٠٣:١٥ - ١٣٩٨/٠٧/١٩کازیئنگزارش
2 | 0
نشست٠٣:١٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٩اجلاسگزارش
9 | 0
کناره و حاشیه٠٣:١١ - ١٣٩٨/٠٧/١٩لبهگزارش
2 | 0
یاری رساننده٠٣:١٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٩یارمندگزارش
9 | 1
مجاز از هر چیز روشن و پاک٠٣:٠٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٩ائینهگزارش
5 | 0
ستیزه جو٠٣:٠٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٩محاربگزارش
12 | 1
دارای شهرت بد٠٣:٠٥ - ١٣٩٨/٠٧/١٩بدنامگزارش
2 | 0
رودی در روسیه که به دریاکارا میریزد٠٣:٠٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٩ینیسییگزارش
5 | 0
بیماری ای با نام علمی کلرا٠٣:٠٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٩وباگزارش
2 | 0
بیماری ای با نام علمی کلرا٠٣:٠١ - ١٣٩٨/٠٧/١٩وبا گزارش
2 | 0
کتابی از ماکسیم گورکی نویسنده روس٠٢:٥٩ - ١٣٩٨/٠٧/١٩ارباب گزارش
2 | 0
نت مخمور٠٢:٥٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٩میگزارش
5 | 1
میز نسبتا بلند سخنرانی٠٢:٥٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٩تریبونگزارش
7 | 1
ایمنی٠٢:٥٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٩امنیتگزارش
2 | 0
دشت کم ارتفاء کما بیش هموار٠٢:٥٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٩جلگهگزارش
2 | 0
مشاور٠٢:٤٩ - ١٣٩٨/٠٧/١٩رایزنگزارش
23 | 1
دشت کم ارتفاء کمابیش هموار٠١:١٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٩جلگهگزارش
2 | 0
شهری در جنوب شرق اسپانیا٠١:١٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٩مورسیاگزارش
2 | 0
سود و کارایی٠١:٠٥ - ١٣٩٨/٠٧/١٩فایدهگزارش
2 | 0