برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جوادقیاسوند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بشقاب ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

2 رادیوگرافی ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

3 اتشکده خورموج ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

4 روراستی ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

5 ترویج ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

6 بانو ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

7 بیتا ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

8 گشتاسپ نامه ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

9 دست کسی را گرفتن ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

10 مدید ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

11 اره ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

12 ادا ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

13 دررو ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

14 لنز ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

15 بنان ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

16 اسنوکر ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

17 دوا ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

18 تروآ ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

19 توسکانا ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

20 نورون ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

21 کلن ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

22 فانی ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

23 فایل ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

24 جایی که خورشید غروب میکند(زبان لکی ) ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

25 خورشید (زبان لکی) ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

26 جایی که خورشید طلوع میکند (زبان لکی ) ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

27 بوقلمون (لکی) ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

28 آبی (لری) ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

29 قرمز ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

30 نوعی گیاه دارویی خاص که در مناطق کوهستانی غرب بخصوص ایلام و لرستان یافت میشود و به خاطر قرمز بودن ریشه آن به بوسور یعنی ریشه قرمز نام گرفته ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

31 در زبان لکی گاو ماده ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

32 نرو ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

33 هندوچین ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

34 کازیئن ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

35 اجلاس ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

36 لبه ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

37 یارمند ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

38 ائینه ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

39 محارب ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

40 بدنام ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

41 ینیسیی ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

42 وبا ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

43 وبا
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

44 ارباب
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

45 می ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

46 تریبون ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

47 جلگه ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

48 امنیت ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

49 رایزن ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

50 جلگه ١٣٩٨/٠٧/١٩
|