تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در گفتار قدیمی بمعنای:از سوی کسی یا چیزی, چیزی که منبع آن کسی یا چیزیست. no voice, no hand of human source

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

گردش پیدا کردن، پیچیدن and wind through darkened treetops swirl

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جنگ تمدنی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

در انگلیسی قدیم تبدیل شدن به چیزی یا کسی دیگر هم معنا میدهد come not wont to this uncouth devil lest to a devil thou wilt translate

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

unless

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در گفتار قدیمی بمعنای پیکار و جنگ تن به تن برای بدست آوردن چیزی است. perforce and grinningly shall i maim in the vie

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

زخم یا جراحتی که دائمی باشد.

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نیش کسی تا بنا گوش باز شدن با خوشحالی و ذوق هم معنی میده

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Necessarily

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Taken

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در انگلیسی باستان به معنای قضاوت کردن و فکر کردن هم هست، ولی معنی محو شدن و افول کردن هم میده

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

foolish

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

به معنای لعن و نفرین کردن هم هست

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

در انگلیسی قدیمی به معنای دست کشیدن از چیزی یا کسی است the sweven of thee ne'er will i cede, my colleen

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ne'er

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

خالص pure

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

dew - scented blossom, thou wast pristine

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

در انگلیسی قدیمی مخفف From نیز هست Thou Dawdl'd Not Bringing Me Fro Aether To Nether.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

آداب حرفه ای اخلاق کاری مرام و اخلاق در کار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

پا قدم nice initiation چه پاقدم خوبی ( کنایه )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

اصطلاح خودمانی آمریکایی بمعنای زود قضاوت کردن یا عجله کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بی تناسب برای مثال چیزی که خیلی بزرگتر یا کوچکتر از چیز دیگریست و به آن نمیخورد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

به نتیجه رسیدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

نشست سالانه اجلاس سالانه گردهمایی سالانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

موجب خشم و عصبانیت شدن. گاهی هم بمعنای صدای کسی یا چیزی رو در آوردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

گروهی از مواد شیمیاییکه موجب دوام بیشتر مواد پلاستیکی میشود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

مرمی فشنگ

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

ضد هوایی Interceptor fighter

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

سلاح غیر خودکار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

قیمت مصرف کننده قیمت برای مصرف کننده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

یهودی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

جناح سیاسی بخصوص در آمریکا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

درچشم پزشکی به چشم هایی که هیچگونه ضعیفی ندارند plano گفته میشود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

در چشم پزشکی بمعنای چشم راست میباشد OD

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

به شخص باوقار و کار درست و ماهر Dextrus گفته میشود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

در چشم پزشکی بمعنای چشم چپ میباشد OD

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در چشم پزشکی بمعنای چشم چپ میباشد oculus sinister OS

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

مایه خنده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

کودکستانی، بچه خردسال کودکستانی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بدهکار کسی نبودن، مقردض نبودن The family business is healthy and comepletely debt_free

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

کنایه بمعنای حال کسی رو تو جمع گرفتن، ضایع کردن کسی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

به یاد، زمانی که ( مربوط به گذشته ) برگردیم به زمانی که Throwback to when danny roasted john to his face

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

اسکناس درشت، پول درشت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

یک اصطلاح آمریکایی بمعنای باد آورده، در بعضی موارد بمعنای انتظار زیادی داشتن، حاضر و آماده هم معنی میده she did no work at all, expecting everything ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

go/come گفتن هم معنی میده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

تحت حمایت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

الزام، الزامی اجبار، اجباری دستورالعمل هایی که حتما باید رعایت شوند تا یک فرد یا افرادی درون جامعه یا یک سازمان فعالیت کنند.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در کشور های ابر قدرت، به کسانی که موقعیت های بسیار مهم سیاسی ، نظامی و اقتصادی رو تصاحب کردن، گفته میشه.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

تو چرت رفتن کاری که پدر بزرگا آخر هر مهمونی میکنن 😂😂

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

نشستی که سران کشور ها در مورد و محیط زیست و آب و هوا در سارمان ملل بر گزار میکنند