تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Combine efforts

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

در تمام ساعات شبانه روز

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٣

نهفته

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

مراقب

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

حواس پرتی ها

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اندیشه ای

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

موقعیت ها

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

زیان بخش

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٦

نسنجیده

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

مفرّح

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

روایتگری

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

عوارض ناخواستهٔ دارویی با side effect متفاوت است

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دوستان صمیمی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٤

مفصلاً

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دلیل ضمنی ( قرائن و امارات )

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

سنخیت داشتن

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

در حقوق اتحادیه اروپا به فرآیند انتقال قانون از دستورالعمل به قوانین داخلی اطلاق می شود.

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٤

یکی از کاربردهایش این است که زمانی که چیزی خوب هست اما ایراداتی هم دارد به آن ایرادات می گوییم drawback.

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

معاهده

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تکامل یافته

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Synoynm: Suspect مظنون

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

When someone needs the attention they didn't get as a kid, comments something stupid on a video ( Specially in Youtube )

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٣

بنا داشتن

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تشکیک کردن

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٥

اعمال سلیقه

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٤

در خصوص

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دارایی سرمایه گذاری شده

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

بررسی کردن

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٦

قابلیت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

I literally facepalm when i read some of those comments زمانی که بعضی از آن نظرات را خواندم واقعا خجالت زده شدم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

دوباره فیلمبرداری کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

گسترده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

تمیز کردن/سابیدن/خراشیدن چیزی از روی سطحی سخت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

استاندارد شده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

مقاله

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

اقتصادی بودن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

یه ظرف پفیلا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

اعصاب خوردی راجب چیزی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

خیلی زیاد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

کلمه ای غیر مودبانه که برای نژادهای آسیایی به کار می رود.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

خبر خوشی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

با آروزی بهترین ها

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

آشنا شدن با. . .

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

i'll leave it to your discretion اختیارش با خودت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

برایت فرستادم i just shipped you something

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

فرستادن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

anything at all

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

استفاده از دست برای کندن چیزی، کندن و بریدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

چرت زدن

١