برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیرضا رحمتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 conquer ; defeat ١٣٩٧/١١/٠٢
|

2 open-ended : allowing for free response and discussion
تشریحی
١٣٩٧/١١/٠٢
|

3 several different sorts of the same thing ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

4 sth(something) that is difficult to understand or explain
e.g.(for example) : it's one of the great unsolved mysteries in this century
این یک ...
١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

5 stuff;a thing esp one of a group of things
example: she left articles of clothing all around the living room
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

6 تمرد یا سرکشی نکردن . فرنبرداری یا اطاعت کردن ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

7 متضاد disobey ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

8 اذعان کردن و معترف شدن به چیزی
مثال : باید اعتراف کنم که حق با تو هستش
I must admit that you are right
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

9 because of ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

10 slightly ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

11 a situation in which you must have or do sth
i'm really in need of money
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

12 شش ; ریه ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

13 ( دیگه وقتشه )
اگر در جمله فاعل باشد فعل پس از عبارت حتما باید ماضی باشد ولی اگر بجای آن to بیاید و فاعلی در جمله نباشد باید فعل مضارع شود :
...
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

14 در حال رشد و توسعه ی اقتصادی (درباره ی کشورهای فقیر و ضعیف معمولا بکار میرود ) ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

15 trust or strong belief sb or sth ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

16 finished ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

17 realized ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

18 know sth ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

19 make a decision;decide
e.g. i can't make up my mind whether to go or not
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

20 تا حدودی - تا اندازه ای
i agree with you to a certain degree
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

21 پیچ خوردگی مفصلی ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

22 Impress ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

23 To be like sb/sth ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

24 Sb who works and majors in how people's minds work ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

25 Suggestion ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

26 Impress ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

27 Make sbb feel admiration and respect ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

28 What is funny and makes people laugh ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

29 ترس و وحشت- هراس ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

30 A strong feeling such as fear anger or love and stuff ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

31 Feeling as if everything is turning around and that you might fall ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

32 رنج کشید یا برد
☆ ED نشانه ی گذشته است نه صفت !
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

33 A medical condition in which a person is so unhappy that they cannot live a normal life ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

34 مسائل_چیزهای_ مشابه..... و غیره ... وامثالهم
I like reading and stuff
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

35 بهانه آوردن
He made up an excuse
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 confidence
• My coach has confidence in my abilities.
• مربی من به توانایی های من ایمان دارد .
١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

2 cause
• The cause of the fire was a cigarette.
• سیگار علت آتش سوزی بود .
١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

3 indicate
• The police officer asked her to indicate the man she thought was the attacker.
• افسر پلیس از او (مونث)درخواست کرد تا مردی را که به گمانش مهاجم می رسید ، نشان دهد .
١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

4 predict
• The weather report predicted snow for this afternoon.
• گزارش آب و هوا بارش برف را در بعد از ظهر (همین روز ) پیش بینی کرد
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

5 in advance
• Please call in advance.
• لطفا از قبل تماس بگیرید
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

6 realize
• I failed to realize how unhappy she was.
• موفق به درک میزان ناراحتی او (مونث) نشدم
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

7 sprain
• A sprain or a broken leg.
• پای مصدوم(توسط پیچ خوردگی) یا شکسته
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

8 present • کادوی روز تولد ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

9 focus
• Focus on small goals instead of big ones.
• بجای اهداف بزرگ روی اهداف کوچک تمرکز کن
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

10 focus
• I think Dave likes to be the focus of attention.
• به گمانم دیو دوست دارد تا مرکز توجه باشد
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|