علیرضا رحمتی

علیرضا رحمتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهovercome٢٢:٥٦ - ١٣٩٧/١١/٠٢conquer ; defeatگزارش
32 | 1
open ended١٧:٠٦ - ١٣٩٧/١١/٠٢open - ended : allowing for free response and discussion تشریحیگزارش
55 | 3
variety٢٠:٠٠ - ١٣٩٧/٠٩/٠٩several different sorts of the same thingگزارش
71 | 2
mystery٠٩:٥٦ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨sth ( something ) that is difficult to understand or explain e. g. ( for example ) : it's one of the great unsolved mysteries in this century این یک ... گزارش
110 | 1
article٢١:٥٠ - ١٣٩٧/٠٨/٣٠stuff; a thing esp one of a group of things example: she left articles of clothing all around the living room گزارش
129 | 4
obey١٠:٥٥ - ١٣٩٧/٠٦/١٩متضاد disobeyگزارش
122 | 5
obey١٠:٥٥ - ١٣٩٧/٠٦/١٩تمرد یا سرکشی نکردن . فرنبرداری یا اطاعت کردنگزارش
101 | 3
admit١١:٠٩ - ١٣٩٧/٠٦/١٨اذعان کردن و معترف شدن به چیزی مثال : باید اعتراف کنم که حق با تو هستش I must admit that you are rightگزارش
297 | 3
caused by١٨:٢١ - ١٣٩٧/٠٦/١٦because ofگزارش
97 | 3
a bit١٦:٠٥ - ١٣٩٧/٠٦/١٤slightlyگزارش
85 | 1
need١٥:٤٤ - ١٣٩٧/٠٦/١٤a situation in which you must have or do sth i'm really in need of moneyگزارش
124 | 5
lung١٥:٢٧ - ١٣٩٧/٠٦/١٤شش ; ریهگزارش
80 | 1
its about time١٤:١٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩( دیگه وقتشه ) اگر در جمله فاعل باشد فعل پس از عبارت حتما باید ماضی باشد ولی اگر بجای آن to بیاید و فاعلی در جمله نباشد باید فعل مضارع شود : it's a ... گزارش
182 | 1
developing١٣:٤٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩در حال رشد و توسعه ی اقتصادی ( درباره ی کشورهای فقیر و ضعیف معمولا بکار میرود )گزارش
113 | 2
confidence١٣:٣٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩trust or strong belief sb or sthگزارش
108 | 4
was over١٢:٤٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩finishedگزارش
48 | 1
knew١٢:٤٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩realizedگزارش
64 | 2
realize١٢:٤٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩know sthگزارش
101 | 2
make up ones mind١٢:٢٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩make a decision; decide e. g. i can't make up my mind whether to go or notگزارش
51 | 2
to a certain degree١٢:١٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩تا حدودی - تا اندازه ای i agree with you to a certain degreeگزارش
51 | 1
sprain٢٠:٢٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨پیچ خوردگی مفصلیگزارش
110 | 1
affect٢٠:١٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨Impressگزارش
87 | 2
resemble٢٠:١١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨To be like sb/sthگزارش
83 | 1
psychologist٢٠:١٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨Sb who works and majors in how people's minds workگزارش
78 | 2
تحت تاثیر قرار دادن١٩:٥٢ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨Impressگزارش
57 | 1
humor١٩:٤٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨What is funny and makes people laughگزارش
124 | 5
fear١٩:٢٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨ترس و وحشت - هراسگزارش
80 | 2
emotion١٩:٢٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨A strong feeling such as fear anger or love and stuffگزارش
83 | 3
dizzy١٩:٢٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨Feeling as if everything is turning around and that you might fallگزارش
106 | 2
suffered١٩:٢٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨رنج کشید یا برد ☆ ED نشانه ی گذشته است نه صفت !گزارش
126 | 2
depression١٩:١٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨A medical condition in which a person is so unhappy that they cannot live a normal lifeگزارش
87 | 3
stuff١٦:١٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٧مسائل_چیزهای_ مشابه. . . . . و غیره . . . وامثالهم I like reading and stuff گزارش
267 | 10
make up١٦:١٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٧بهانه آوردن He made up an excuseگزارش
163 | 7

فهرست جمله های ترجمه شدهconfidence١٠:٠٢ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨
• My coach has confidence in my abilities.
مربی من به توانایی های من ایمان دارد .
113 | 3
cause١٠:١٤ - ١٣٩٧/٠٩/٠٤
• The cause of the fire was a cigarette.
سیگار علت آتش سوزی بود .
64 | 3
indicate١٠:٠٨ - ١٣٩٧/٠٩/٠٤
• The police officer asked her to indicate the man she thought was the attacker.
افسر پلیس از او ( مونث ) درخواست کرد تا مردی را که به گمانش مهاجم می رسید ، نشان دهد .
124 | 1
predict١٨:٢٥ - ١٣٩٧/٠٦/١٨
• The weather report predicted snow for this afternoon.
گزارش آب و هوا بارش برف را در بعد از ظهر ( همین روز ) پیش بینی کرد
46 | 1
in advance١٨:١٨ - ١٣٩٧/٠٦/١٨
• Please call in advance.
لطفا از قبل تماس بگیرید
106 | 3
realize١٢:٣٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩
• I failed to realize how unhappy she was.
موفق به درک میزان ناراحتی او ( مونث ) نشدم
108 | 4
sprain٢٠:١٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨
• A sprain or a broken leg.
پای مصدوم ( توسط پیچ خوردگی ) یا شکسته
51 | 1
present٢٠:٠٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨کادوی روز تولد
41 | 0
focus١٩:٣٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨
• Focus on small goals instead of big ones.
بجای اهداف بزرگ روی اهداف کوچک تمرکز کن
51 | 2
focus١٩:٣٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨
• I think Dave likes to be the focus of attention.
به گمانم دیو دوست دارد تا مرکز توجه باشد
34 | 1