منو

جزئیات امتیاز در همه سرویس‌ها

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٢,٢٩١
×
١٠
=
٢٢,٩١٠
دیس‌لایک شده
٤٠٨
×
=
-٨١٦
لایک کرده
١١
×
٢
=
٢٢
دیس‌لایک کرده
٨
×
=
انتخاب پاسخ صحیح
٠
×
٢
=
٠
پاسخ صحیح
٠
×
١٥
=
٠
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در آبادیس
٢٢,١٠٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٢,٢٩١
×
١٠
=
٢٢,٩١٠
دیس‌لایک شده
٤٠٨
×
=
-٨١٦
لایک کرده
٩
×
٢
=
١٨
دیس‌لایک کرده
٨
×
=
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در دیکشنری
٢٢,١٠٤

جزئیات امتیاز در بپرس

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٠
×
١٠
=
٠
دیس‌لایک شده
٠
×
=
٠
لایک کرده
٢
×
٢
=
٤
دیس‌لایک کرده
٠
×
=
٠
انتخاب پاسخ صحیح
٠
×
٢
=
٠
پاسخ صحیح
٠
×
١٥
=
٠
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در بپرس
٤