امتیاز‌های علیرضا رحمتی

بازدید
٢١
امتیاز کل
٢٢,٣٣٨
کل مدال ها
٦٦
طلا
١٣
نقره
٣٤
برنز
١٩
٢,٣١٥
×
١٠
=
٢٣,١٥٠
٤١٣
×
=
-٨٢٦
١١
×
٢
=
٢٢
٨
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٢,٣٣٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢,٣١٥
×
١٠
=
٢٣,١٥٠
٤١٣
×
=
-٨٢٦
٩
×
٢
=
١٨
٨
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٢٢,٣٣٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤