ترجمه‌های علیرضا رحمتی (١١)

بازدید
٤٩
تاریخ
٧ ماه پیش
متن
Mr Thomas was suffering from depression.
دیدگاه
١

آقای توماس از افسردگی رنج میبُرد ( می بَرَد نیست! ماضی نقلیه ) )

تاریخ
٥ سال پیش
متن
My coach has confidence in my abilities.
دیدگاه
٤٧

مربی من به توانایی های من ایمان دارد .

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The cause of the fire was a cigarette.
دیدگاه
٢١

سیگار علت آتش سوزی بود .

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The police officer asked her to indicate the man she thought was the attacker.
دیدگاه
٦٤

افسر پلیس از او ( مونث ) درخواست کرد تا مردی را که به گمانش مهاجم می رسید ، نشان دهد .

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The weather report predicted snow for this afternoon.
دیدگاه
١٩

گزارش آب و هوا بارش برف را در بعد از ظهر ( همین روز ) پیش بینی کرد

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Please call in advance.
دیدگاه
٤٠

لطفا از قبل تماس بگیرید

تاریخ
٥ سال پیش
متن
I failed to realize how unhappy she was.
دیدگاه
٤٨

موفق به درک میزان ناراحتی او ( مونث ) نشدم

تاریخ
٥ سال پیش
متن
A sprain or a broken leg.
دیدگاه
٢١

پای مصدوم ( توسط پیچ خوردگی ) یا شکسته

تاریخ
٥ سال پیش
متن
دیدگاه
١٨

کادوی روز تولد

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Focus on small goals instead of big ones.
دیدگاه
١٩

بجای اهداف بزرگ روی اهداف کوچک تمرکز کن

تاریخ
٥ سال پیش
متن
I think Dave likes to be the focus of attention.
دیدگاه
١٤

به گمانم دیو دوست دارد تا مرکز توجه باشد