مدال‌های افشین حاجی طرخانی

بازدید
١٢٠
امتیاز کل
١٣٢,٨٩٢
کل مدال ها
١,١٤٤
طلا
٥٢
نقره
٥٩٨
برنز
٤٩٤
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٢٨٩
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

١٩٣
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

٥
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١