امتیاز‌های افشین حاجی طرخانی

بازدید
٢٨
امتیاز کل
١٣٢,٨٩٢
کل مدال ها
١,١٤٤
طلا
٥٢
نقره
٥٩٨
برنز
٤٩٤
١٣,٥٢٧
×
١٠
=
١٣٥,٢٧٠
١,٢٣٨
×
=
-٢,٤٧٦
٥٠
×
٢
=
١٠٠
٢
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٣٢,٨٩٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٣,٥٢٤
×
١٠
=
١٣٥,٢٤٠
١,٢٣٨
×
=
-٢,٤٧٦
٤٦
×
٢
=
٩٢
٢
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١٣٢,٨٥٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٣
×
١٠
=
٣٠
٠
×
=
٠
٤
×
٢
=
٨
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣٨