مدال‌های افشین حاجی طرخانی

بازدید
١١٨
امتیاز کل
١٣٢,٨٩٢
کل مدال ها
١,١٤٤
طلا
٥٢
نقره
٥٩٨
برنز
٤٩٤
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٣٨
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١٣
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥٠ رای

١
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٣٨٧
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٢٠٦
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

٣
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٢٨٩
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

١٩٣
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

٥
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١