آراز فرشباف

آراز فرشباف A. F. A
زبان آموز ILI، سطح High Intermediate1

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهOK١٨:١٠ - ١٤٠١/٠٥/٠٧باشه، قبوله کاربرد در مسند: قابل قبول، خوبگزارش
0 | 0
MY١٧:٥٣ - ١٤٠١/٠٣/٠٨for me برای منگزارش
0 | 0
task١٦:٢٠ - ١٤٠٠/١١/٠٦mission ماموریتگزارش
0 | 1
prime٠٨:١٢ - ١٤٠٠/٠٦/٠١عدد اول مثال: 2، 3، 5، 7، . . . P: مجموعه اعداد اولگزارش
14 | 1
even١٦:٥٦ - ١٤٠٠/٠٥/٣١عدد زوج مثال: 2، 4، 6، . . . E={x | x=2k, k∈Z}گزارش
7 | 0
odd١٦:٥٤ - ١٤٠٠/٠٥/٣١عدد فرد مثال: 1، 3، 5، . . . O={x | x=2k 1, k∈Z}گزارش
2 | 1
انتزاعی١٥:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠١مثال: ریاضی، یک دانش انتزاعی است.گزارش
9 | 1
constant١١:٣٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٠ثوابت ریاضیاتی که هنگام محاسبات از متغیر هایی مثل x, y, . . . جدا هستند. معمولا از c برای نمایش آنها استفاده می شود، اما از k یا α نیز استفاده می شود.گزارش
16 | 1
HI١٢:٢٦ - ١٣٩٩/١١/١٧informal: Hi, Hey, Hey you!, معادل با �هِی!� یا �هی تو!� formal: Hello, معادل با �اَلو�گزارش
16 | 1
salam١٢:٢٠ - ١٣٩٩/١١/١٧سلام ( هنگامی که فینگلیش تایپ می کنیم )گزارش
62 | 1
depts١٦:٠٢ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢بدهی هاگزارش
12 | 0
due١٩:٤٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٦duo ( to do sth ) : برنامه داشتن ( برای یه کاری ) گزارش
21 | 1
moderator١٩:١٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢١سرور serverگزارش
9 | 1
حیا١٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠٢/١١آبرو، خجالت، شرمگزارش
21 | 1
فقیر١٢:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/١١رعیتگزارش
14 | 1
رازق٢٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/٢١رزّاق، روزی دهندهگزارش
25 | 0
plaster١٣:٠٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٣مرهم، چسب زخم، پمادگزارش
41 | 2
AID١٢:٥٣ - ١٣٩٨/١٢/٢٣( n. ) : کمک، امدادگزارش
53 | 1
fiber١٨:١٤ - ١٣٩٨/١١/٠٥PRE2: the part of food that one's body cannot digest but which helps the body to work well: Dried fruits are especially high in fiber.گزارش
51 | 2
pace١٧:٥٨ - ١٣٩٨/١٠/٢٨speed, سرعت At a snail's pace: با سرعت حلزون، بسیار آهستهگزارش
30 | 1
leap١٥:٢٠ - ١٣٩٨/١٠/٢٨جست و خیز کردنگزارش
18 | 1
موقت٢٠:٠٥ - ١٣٩٨/١٠/٢٢در برنامه نویسی کامپیوتر از مخفف کلمه temporary به شکل temp به عنوان کاراکتر موقت استفاده می شود.گزارش
14 | 1
means١٥:٠٠ - ١٣٩٨/١٠/٢١tool ابزار equipmentگزارش
30 | 1
connected١٤:٥٨ - ١٣٩٨/١٠/٢١sociable, outgoing موجود اجتماعیگزارش
32 | 1
hang up١٤:٤٦ - ١٣٩٨/١٠/٢١آویختن، آویزان کردن معنای قطع کردن تماس تلفنی از این قضیه بیرون می آید که تلفن های قدیمی بر دیوار ها وصل بودند و هنگامی که می خواستند تماس تلفنی را ... گزارش
110 | 1
departure٠٠:١٣ - ١٣٩٨/١٠/١٣در جدول زمانی فرودگاه دو بخش دیده می شود به نام های: departures و arrives. بخش departures مربوط به پرواز های خروجی یا صعود ها و بلند شدن هواپیما ها ... گزارش
131 | 1
set٢٣:١٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٤a piece of equipment for receiving television or radio signals: She bought a radio set. ( Pre Intermediate 1 )گزارش
23 | 1
dizzy١٤:٤٩ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥سر گیجگی، احساس سر گیجهگزارش
39 | 1
benefit١٨:٠٦ - ١٣٩٨/٠٦/١٦خوبی، فایده، مزیت، سودگزارش
41 | 1
ghost١٧:٤٧ - ١٣٩٨/٠٦/١٦شبح، روح، جن ( در فیلم ها )گزارش
37 | 2
clown١٧:٤٥ - ١٣٩٨/٠٦/١٦دلقک مسخره اسباب خنده دیگرانگزارش
44 | 1
believe١٤:٢٥ - ١٣٩٨/٠٦/١٦( verb. ) : باور داشتن اعتقاد داشتن عقیده داشتن ( noun. ) : باور، اعتقاد، عقیده، نظری که فرد به درستی آن اطمینان داشته باشد.گزارش
30 | 1
fierce١٢:٢٧ - ١٣٩٨/٠٦/١٦خشنگزارش
39 | 2
whale١٥:٠٩ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨نهنگگزارش
67 | 1
appear١٤:١٠ - ١٣٩٨/٠٤/٢٥نمایان شدنگزارش
64 | 1
do the dishes١٦:١٩ - ١٣٩٨/٠٣/٢٦wash the dishesگزارش
41 | 1
collecting١٦:٠٣ - ١٣٩٨/٠٣/٢٦گالری، کُلِکسیونگزارش
30 | 1
flexible work٢١:١١ - ١٣٩٨/٠٣/١٥کار شیفتیگزارش
21 | 1
fizzy drinks١٤:٥١ - ١٣٩٨/٠٢/٢٧نوشیدنی های گاز دارگزارش
44 | 1
commas٢١:٥٤ - ١٣٩٧/١١/٠٥، ویرگولگزارش
53 | 1
carrots١٩:٤٦ - ١٣٩٧/١١/٠٥هویجگزارش
218 | 6
green beans١٩:٣٠ - ١٣٩٧/١١/٠٥لوبیا سبزگزارش
34 | 1
snacks١٩:٠٧ - ١٣٩٧/١١/٠٥تنقّلاتگزارش
60 | 3
afraid١٨:١٤ - ١٣٩٧/١٠/٢٦sorryگزارش
74 | 10
زرد فسفری١٧:٤٣ - ١٣٩٧/١٠/٢٠phosphoric yellowگزارش
12 | 1
sounds good٢٠:٤٦ - ١٣٩٧/١٠/١٣خوب به نظر می رسد.گزارش
60 | 3
christians١٥:٠٣ - ١٣٩٧/١٠/١٢مسیحیانگزارش
74 | 1
you bet١٨:١٠ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨مطمئن باشگزارش
55 | 1
perhaps١٨:٠٤ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨maybeگزارش
90 | 1
loud١٨:٠٠ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨صدای بلندگزارش
60 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهinstead٢١:١١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٣
• I don't care for the mountains, so let's go to the beach instead.
من علاقه ای به کوهستان ندارم، پس بیا بجاش بریم ساحل.
30 | 3
patient١٩:٤٣ - ١٣٩٨/٠٢/١٠
• The dentist's waiting room was filled with patients.
اتاق انتظار آن دندان پزشک پر از بیماران بود.
117 | 8