امتیاز‌های آراز فرشباف

بازدید
٢٦
امتیاز کل
٣٥,٥٢٨
کل مدال ها
١٤٥
طلا
١٠
نقره
٧٠
برنز
٦٥
٣,٧٨٧
×
١٠
=
٣٧,٨٧٠
١,١٨٥
×
=
-٢,٣٧٠
١٤
×
٢
=
٢٨
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣٥,٥٢٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٣,٧٨٧
×
١٠
=
٣٧,٨٧٠
١,١٨٥
×
=
-٢,٣٧٠
١٢
×
٢
=
٢٤
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣٥,٥٢٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤