نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٧
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٣
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٦٣
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٣
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٤٤
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

١٤
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١