ترجمه‌های آراز فرشباف (٢)

بازدید
٥٤
تاریخ
٢ سال پیش
متن
I don't care for the mountains, so let's go to the beach instead.
دیدگاه
٧

من علاقه ای به کوهستان ندارم، پس بیا بجاش بریم ساحل.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The dentist's waiting room was filled with patients.
دیدگاه
٣١

اتاق انتظار آن دندان پزشک پر از بیماران بود.