نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٧
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٣