پیشنهاد‌های جمشید احمدی (٢٩٦)

بازدید
٢٢٣
تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

کارپارها/ کارپارشها

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

تکپار/تکپاره/ناگاه/

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

تکپار/تکپاره/ناگاه/

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

همسو مخالف = ناموافق = ناهمسو

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

مثبت = همسو منفی = پادسو باستفاده از پیشنهاهای جناب نیازعلیشمس/ سپاس

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

نیک فر کمی = شمار فر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

شمار فر کیفی = نیک فر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

اگری برگرفته از واژه ی "اگردار" پیشنهادجناب علی بهجو برای واژه ی "مشروط" . شرطی = اگری ( کوتاه شده اش = گری ) غیر شرطی = نااگری ( کوتاه شده اش =ناگ ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

دست آویختن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

بزرگنمایی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

پادپذیری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

کارپار/ کارپارش خدمات = کارپارها/ کارپارشها

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

همسرداری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

پُرنام = پر نام

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

پُرنام = پر نام

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

زادخاست = زاد خاست به چم برخاسته از زادش/سرشت/ نهاد = غریزه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

گاه آنکه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

واپسین

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

تراسود خواری تراسود = ربا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

تراسود نمونه : رباخواری = تراسود خواری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

کارسپاری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

کارسپار کسی که به او کاری سپرده شده است. وکالت = کارسپاری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

چندسان = چنسان

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

فرافیزیک

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

رخداد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

تکپار/ تکپاره

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

راستین نگر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

شادمانی/ رواندرستی/ شادفری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

فرهوشی/ فرهوشمندی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

افگارش بن واژه ی آن می تواند" افگاریدن" باشد که دیگر واژه هایی نیز از آن ساخته آید.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

پدیدار/ پدیدار کردن/ پدیدار ساختن/ و از جناب نیک اندیش : نویابی/ نویافت/ نویابش/ نوپدید/ نو پدید آوردن/

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

هم فراخوانی/ هم فراخوانش

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

فراخ اندیش روشنپندار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

بجا/ بجای

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

گفتش نمونه : این حرف قابل توضیح نیست = این سخن گفتش پذیر نیست

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

وابستگی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

یادگاه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

پادسو/ پادسوی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

برانگیزش

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

ناکنشی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

زمان آزاد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

چندین باره

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

بازگرد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

نگاره

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

زیرنمود نمونه : تحت تاثر قرار دادن = زیرنمود جای دادن تحت تاثر قرار گرفتن = زیرنمود جای گرفتن تحت تاثیر فلانی = زیرنمود فلانی

پیشنهاد
٤

زیرنمود جای گرفتن تحت تاثیر = زیرنمود

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

کام

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

همپذیر/ هم پذیر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

همپذیری/ هم پذیری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

دلآسودگی/ دل آسودگی