جمشید احمدی

جمشید احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهخدمات١٦:١٥ - ١٣٩٨/٠٧/١٤کارپارها/ کارپارشهاگزارش
21 | 2
تصادفی٢٠:١٢ - ١٣٩٨/٠٧/٠٩تکپار/تکپاره/ناگاه/گزارش
12 | 0
اتفاقی٢٠:١٠ - ١٣٩٨/٠٧/٠٩تکپار/تکپاره/ناگاه/گزارش
7 | 1
موافق١٩:٣٩ - ١٣٩٨/٠٧/٠٩همسو مخالف = ناموافق = ناهمسوگزارش
14 | 1
مثبت١٩:٣٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠٩مثبت = همسو منفی = پادسو باستفاده از پیشنهاهای جناب نیازعلیشمس/ سپاسگزارش
32 | 1
کیفی١٧:١٥ - ١٣٩٨/٠٧/٠٩نیک فر کمی = شمار فرگزارش
5 | 0
کمی١٧:١٤ - ١٣٩٨/٠٧/٠٩شمار فر کیفی = نیک فرگزارش
5 | 1
شرطی١٦:١٩ - ١٣٩٨/٠٧/٠٣اگری برگرفته از واژه ی "اگردار" پیشنهادجناب علی بهجو برای واژه ی "مشروط" . شرطی = اگری ( کوتاه شده اش = گری ) غیر شرطی = نااگری ( کوتاه شده اش =ناگ ... گزارش
9 | 0
توسل٠٣:٣٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠٢دست آویختنگزارش
7 | 1
اغراق٠٢:٤٢ - ١٣٩٨/٠٧/٠٢بزرگنماییگزارش
25 | 1
انکار٢٣:٠٤ - ١٣٩٨/٠٧/٠١پادپذیریگزارش
7 | 1
خدمت٠٧:٣٩ - ١٣٩٨/٠٧/٠١کارپار/ کارپارش خدمات = کارپارها/ کارپارشهاگزارش
18 | 1
زناشویی٠٥:٤٣ - ١٣٩٨/٠٧/٠١همسرداریگزارش
14 | 2
معروف٠٣:٥٦ - ١٣٩٨/٠٧/٠١پُرنام = پر نامگزارش
16 | 1
مشهور٠٣:٥٥ - ١٣٩٨/٠٧/٠١پُرنام = پر نامگزارش
21 | 1
غریزه٠٠:٥٩ - ١٣٩٨/٠٧/٠١زادخاست = زاد خاست به چم برخاسته از زادش/سرشت/ نهاد = غریزهگزارش
21 | 1
حال انکه٢٣:٣٩ - ١٣٩٨/٠٦/٣١گاه آنکهگزارش
5 | 1
غایی٢٠:٥٣ - ١٣٩٨/٠٦/٣٠واپسینگزارش
9 | 1
ربا١٩:٥٢ - ١٣٩٨/٠٦/٢٦تراسود خواری تراسود = رباگزارش
9 | 0
ربا١٩:٤٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢٦تراسود نمونه : رباخواری = تراسود خواریگزارش
9 | 1
وکالت١٩:٣٦ - ١٣٩٨/٠٦/٢٦کارسپاریگزارش
2 | 1
وکیل١٩:٣٥ - ١٣٩٨/٠٦/٢٦کارسپار کسی که به او کاری سپرده شده است. وکالت = کارسپاریگزارش
12 | 1
متنوع١٩:٢٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٦چندسان = چنسانگزارش
9 | 1
متافیزیک١٧:٤٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٦فرافیزیکگزارش
2 | 1
امر٠٦:٤٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٥رخدادگزارش
7 | 1
مطلق٠٥:٥٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢٥تکپار/ تکپارهگزارش
12 | 1
واقع بینانه٠٥:٥٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٥راستین نگرگزارش
7 | 1
روحیه٠٤:٣٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٥شادمانی/ رواندرستی/ شادفریگزارش
39 | 6
استعداد٠٣:٥٥ - ١٣٩٨/٠٦/٢٥فرهوشی/ فرهوشمندیگزارش
25 | 2
جراحی٢١:٤٠ - ١٣٩٨/٠٦/٢٣افگارش بن واژه ی آن می تواند" افگاریدن" باشد که دیگر واژه هایی نیز از آن ساخته آید.گزارش
5 | 1
کشف٢١:١٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٣پدیدار/ پدیدار کردن/ پدیدار ساختن/ و از جناب نیک اندیش : نویابی/ نویافت/ نویابش/ نوپدید/ نو پدید آوردن/گزارش
12 | 1
تداعی٢١:٠١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٣هم فراخوانی/ هم فراخوانشگزارش
9 | 1
روشن فکر٢٠:٤١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٣فراخ اندیش روشنپندارگزارش
5 | 1
باقی٠٢:٤٠ - ١٣٩٨/٠٦/١٩بجا/ بجایگزارش
7 | 1
توضیح٠١:٤٤ - ١٣٩٨/٠٦/١٩گفتش نمونه : این حرف قابل توضیح نیست = این سخن گفتش پذیر نیستگزارش
9 | 1
اعتیاد٠١:١٦ - ١٣٩٨/٠٦/١٩وابستگیگزارش
7 | 1
حافظه٢٣:٣٣ - ١٣٩٨/٠٦/١٨یادگاهگزارش
5 | 1
مخالف٢٣:٠٩ - ١٣٩٨/٠٦/١٨پادسو/ پادسویگزارش
9 | 1
هیجان٠٤:٢٠ - ١٣٩٨/٠٦/١٨برانگیزشگزارش
21 | 2
فلج٠٣:٤٣ - ١٣٩٨/٠٦/١٨ناکنشیگزارش
5 | 1
اوقات فراغت٠٣:٣٤ - ١٣٩٨/٠٦/١٨زمان آزادگزارش
12 | 2
به تکرار٠١:١٦ - ١٣٩٨/٠٦/١٨چندین بارهگزارش
0 | 1
ارجاع٠١:١٥ - ١٣٩٨/٠٦/١٨بازگردگزارش
9 | 1
رساله٠١:١٣ - ١٣٩٨/٠٦/١٨نگارهگزارش
5 | 1
تحت تاثیر٠١:٠٧ - ١٣٩٨/٠٦/١٨زیرنمود نمونه : تحت تاثر قرار دادن = زیرنمود جای دادن تحت تاثر قرار گرفتن = زیرنمود جای گرفتن تحت تاثیر فلانی = زیرنمود فلانیگزارش
21 | 3
تحت تاثیر قرار گرفتن٠١:٠٤ - ١٣٩٨/٠٦/١٨زیرنمود جای گرفتن تحت تاثیر = زیرنمودگزارش
18 | 1
ذائقه٢٢:٠٠ - ١٣٩٨/٠٦/١٧کامگزارش
12 | 1
متعلق٠٣:٢٧ - ١٣٩٨/٠٦/١٦همپذیر/ هم پذیرگزارش
9 | 1
تعلق٠٣:٢٦ - ١٣٩٨/٠٦/١٦همپذیری/ هم پذیریگزارش
9 | 2
رضایت خاطر٠٣:٠٠ - ١٣٩٨/٠٦/١٦دلآسودگی/ دل آسودگیگزارش
2 | 1