برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جمشید احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کارپارها/ کارپارشها ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

2 تکپار/تکپاره/ناگاه/ ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

3 تکپار/تکپاره/ناگاه/ ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

4 همسو
مخالف = ناموافق = ناهمسو
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

5 مثبت = همسو
منفی = پادسو
باستفاده از پیشنهاهای جناب نیازعلیشمس/ سپاس
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

6 نیک فر
کمی = شمار فر
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

7 شمار فر
کیفی = نیک فر
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

8 اگری
برگرفته از واژه ی "اگردار" پیشنهادجناب علی بهجو برای واژه ی "مشروط" .
شرطی = اگری (کوتاه شده اش = گری)
غیر شرطی = نااگری(کوتاه شده اش = ...
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

9 دست آویختن ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

10 بزرگنمایی ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

11 پادپذیری ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

12 کارپار/ کارپارش
خدمات = کارپارها/ کارپارشها
١٣٩٨/٠٧/٠١
|

13 همسرداری ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

14 پُرنام = پر نام ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

15 پُرنام = پر نام ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

16 زادخاست = زاد خاست
به چم برخاسته از زادش/سرشت/ نهاد = غریزه
١٣٩٨/٠٧/٠١
|

17 گاه آنکه ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

18 واپسین ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

19 تراسود خواری
تراسود = ربا
١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

20 تراسود
نمونه : رباخواری = تراسود خواری
١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

21 کارسپاری ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

22 کارسپار
کسی که به او کاری سپرده شده است.
وکالت = کارسپاری
١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

23 چندسان = چنسان ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

24 فرافیزیک ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

25 رخداد ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

26 تکپار/ تکپاره ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

27 راستین نگر ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

28 شادمانی/ رواندرستی/ شادفری ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

29 فرهوشی/ فرهوشمندی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

30 افگارش
بن واژه ی آن می تواند" افگاریدن" باشد که دیگر واژه هایی نیز از آن ساخته آید.
١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

31 پدیدار/ پدیدار کردن/ پدیدار ساختن/

و از جناب نیک اندیش :
نویابی/ نویافت/ نویابش/ نوپدید/ نو پدید آوردن/
١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

32 هم فراخوانی/ هم فراخوانش ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

33 فراخ اندیش
روشنپندار
١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

34 بجا/ بجای ١٣٩٨/٠٦/١٩
|

35 گفتش
نمونه :
این حرف قابل توضیح نیست = این سخن گفتش پذیر نیست
١٣٩٨/٠٦/١٩
|

36 وابستگی ١٣٩٨/٠٦/١٩
|

37 یادگاه ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

38 پادسو/ پادسوی ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

39 برانگیزش ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

40 ناکنشی ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

41 زمان آزاد ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

42 چندین باره ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

43 بازگرد ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

44 نگاره ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

45 زیرنمود
نمونه :
تحت تاثر قرار دادن = زیرنمود جای دادن
تحت تاثر قرار گرفتن = زیرنمود جای گرفتن
تحت تاثیر فلانی = زیرنمود فلانی
١٣٩٨/٠٦/١٨
|

46 زیرنمود جای گرفتن
تحت تاثیر = زیرنمود
١٣٩٨/٠٦/١٨
|

47 کام ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

48 همپذیر/ هم پذیر ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

49 همپذیری/ هم پذیری ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

50 دلآسودگی/ دل آسودگی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|