امتیاز‌های جمشید احمدی

بازدید
١٨
امتیاز کل
٢٦,٥٠٦
کل مدال ها
٢٣٨
طلا
٣
نقره
٣٢
برنز
٢٠٣
٢,٨٨١
×
١٠
=
٢٨,٨١٠
١,١٥٢
×
=
-٢,٣٠٤
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٦,٥٠٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢,٨٨١
×
١٠
=
٢٨,٨١٠
١,١٥٢
×
=
-٢,٣٠٤
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٦,٥٠٦

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠