نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

١٢٤
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٧٦
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١