تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

چاقوکشی کردن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در زبانشناسی, دستور زبان = وجه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Cooperation همکاری با دیگران برای کمک به آنها در رسیدن به هدفشان Collaboration همکاری افراد با یکدیگر در یک پروژه مشترک

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

این کلمه به معنی �از هر دری حرف زدن� است. زر زردن و دری وری گفتن در فارسی بار معنایی منفی دارد،

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

این کلمه بار معنایی منفی داره و معادل: لوس، خنک و . . . است اگه میخواهید از کسی تعریف کنید و بگید که آدم شوخ و بذله گویی هست نباید از این کلمه استف ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اگر صفت برای دریا بیاید به معنی " نیلگون" است

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هم ستیز متعارض

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

غیر علنی

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٩

گمان نمی کنم تکرار همان معادل هایی که خود آبادیس یا کاربرهای دیگه ذکر کردند، کمکی به کسی بکنه. فقط موجب میشه اگه کسی پیشنهاد جدیدی داشته که میتونسته ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

یارانه ای

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

عرضه خدمات

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تصدی سامان گری والی گری

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

گروه زدگی؛ گروه اندیشی، گروهفکری پدیده ای روانشناسانه است که در بین گروهی از مردم رخ می دهد، بدین شکل که میل به هارمونی و همگرایی در گروه، منجر به ی ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

حرف ( های ) دهن پُرکن

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

The term "old guard" often refers to the long - standing or more traditional members of a group or organization. اعضای قدیمی؛ قدیمی های یک مجموعه

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٣

مقابل هم قرار دادن رو در روی هم قرار دادن

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٥

کنشگری

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شکل گیری ( یک ایده، فکر )

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد

دو معنا داره: اول: ظاهر، آشکار، معلوم . . . . دوم: به ظاهر، ظاهراً ؛ مثلا به ظاهر درست ( نه الزاماً یا واقعاً درست )

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

توجه به این نکته مهم است که . . .

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

میزبانی فناوری سرور بودن

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

دسترسی همگانی

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

desalination plants = نیروگاه های نمک زدایی از آب یا آب شیرین کن

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جالب توجه

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

instructions directions guidelines guidance

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٣

مشکلات مزمن مشکلات مداوم چالش ها ( یک موضوع خاص )

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تصویب کردن تاید کردن مثلا تصویب یک طرح یا پروژه در یک کارگروه

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به صورت سرنام BoP به معنی bottom of the pyramid یعنی "پایین هرم"

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تخصیص ( منابع ) در آغاز ( پروژه )

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

Financing vs Funding When it comes to infrastructure investment, these are two separate concepts. Financing is defined as the act of obtaining or fur ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بازگشت به چرخه

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کم ارزش تلقی شده کم بها دیدن ارزش چیزی قدر دانسته نشده

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

منابع عمومی گونه ای از کالا، که شامل منابع طبیعی یا منابع ساخته شده توسط انسان و در مجموع، اموالی است، که متعلق به عموم می باشد و هیچ یک از افراد ن ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

نه کاملا معادل ولی: مستمع آزاد

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

adj = Extending over the entire area

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

آب شناختی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در موارد بسیاری

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ناکامی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مجموعه ( اطلاعات )

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Thinking backwards means going back through your life and reflecting on lessons learned and how they can positively influence your future. Thinking b ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

A log frame is a tool for improving the planning, implementation, management, monitor - ing and evaluation of projects. The log frame is a way of str ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

output vs outcome vs impact Outputs are things that are produced/exist, outcomes are the results of the outputs existing/used and impact is the broa ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دامنه دار

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مربوط به ( ویژگی های ) مربوط به . . . .

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مفهومی که به این واقعیت اشاره دارد که افراد پس از انجام فعالیتهای حیاتی خود و نیز پرداختن به کار دستمزدی و کار بدون دستمزد، زمان کافی برای شرکت در فع ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نماینده ای نداشتن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

To make people embrace the ideas intended by the leader or agree to join a team or project is to bring them on board. متقاعد کردن جذب کردن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

( فرد ) خیر

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

:The systemic approach refers to an analysis method; a way to handle a complex system with a global point of view without focalizing on details.

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

دلیل اینجاد چیزی را توجیه کردن توجیه کننده ی دلیل وجود چیزی بودن