سید وحید طباطباییان

سید وحید طباطباییان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهoverrule١٠:٥٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٣فراقانونی برخورد کردنگزارش
7 | 0
crudely٠١:١٠ - ١٣٩٩/٠٤/٠٧خام دستانهگزارش
5 | 0
appropriator١٢:٤٢ - ١٣٩٩/٠٤/٠٦شایسته، درخورگزارش
2 | 1
intertextuality٠١:١٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠١بینامتنیتگزارش
12 | 1
identification٢١:٢٤ - ١٣٩٩/٠٣/٢٣همسان پنداریگزارش
14 | 1
reincarnation١٩:٥٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢٣باران شدگیگزارش
2 | 1
diary١٤:٢٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢٣یادداشت های روزانهگزارش
16 | 1
autonomous١٣:١٢ - ١٣٩٩/٠٣/٢٣خودخواسته_ خودمحورانهگزارش
18 | 0
recurrent١٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢٢پیاپیگزارش
16 | 1
recurrent١٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢٢بازرخ نمودنیگزارش
7 | 1
establishment٠١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢١نهادگزارش
12 | 0
voyeurism٢٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٣/١٨هیزی_ هیزبازی_ چشم چرانیگزارش
12 | 1
symbiotic٢٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٨همزیستانهگزارش
7 | 1
pursued٠١:٢٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٨گریزگر_ گریزنده_ تعقیب شوندهگزارش
5 | 1
deployment٢٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/١٦چینش_ چیدمانگزارش
12 | 0
generally٢٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٦کمابیش_ کم و بیشگزارش
12 | 1
formulation٠١:٢٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٠سامانمند نمودنگزارش
12 | 1
inroad٢٠:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٩تاثیر تهاجمیگزارش
5 | 0
inroads٢٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٩تاثیرات تهاجمیگزارش
2 | 1
interest١٤:٠٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٩در راستای_ به انگیزهگزارش
14 | 1
castration١٥:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨اخته سازی_ اخته گریگزارش
9 | 0
nation٢٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧مردمانگزارش
5 | 1
necrophilia١٤:٢٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧به نظرم ترجمه �مرده خواهی� از �مرده گرایی� رساتر است. زیرا بن واژه �خواه�, با هم خانوادگی �خواهش� و هم معنا بودن با �تمنا� و �طلب�, معنای � گرایش شهو ... گزارش
2 | 0
necrophilia١٤:٢٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧مرده خواهیگزارش
2 | 0
euthanasia١٦:٢٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦آسان مرگیگزارش
7 | 0
genre٠١:١٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦گونه ادبی_ گونه سینماییگزارش
23 | 1
feminism٢١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤زن گراییگزارش
37 | 5
equation١٣:٤٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤همسان پنداری_ یکسان پنداریگزارش
9 | 1
commerce٢٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢همنشینی_ نشست و برخاستگزارش
7 | 1
customer١٥:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠مخاطبگزارش
21 | 1
sound track١٥:٣٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩تکه موسیقیگزارش
5 | 1
sound track١٥:٣٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩قطعه صوتیگزارش
18 | 1
at stake٢٣:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧درتیررسگزارش
9 | 0
imminence١٤:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦زود هنگامی_ زودآیندیگزارش
7 | 0
imminent١٤:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦زود هنگامگزارش
18 | 1
exhilarating٠١:١٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦نشاط آورگزارش
16 | 0
striking٠١:١٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤تکان دهندهگزارش
21 | 1
come across٠٠:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤رو در رو شدنگزارش
16 | 0
parenthetical١٥:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢جداگانهگزارش
2 | 1
bitch١٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢غر غر کردن_ غر زدنگزارش
28 | 7
counterpoint١٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢ترکیب تناقضاتگزارش
14 | 0
besieged٠١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢١در بندگزارش
2 | 1
inequity١٤:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٩نابرابری_ بیدادگزارش
2 | 0
recurrent١٤:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٩پی در پیگزارش
18 | 0
grotesque١٣:٣٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٩بدقوارهگزارش
18 | 1
passivity٢١:٥٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٧کنش ناپذیریگزارش
9 | 1
lycanthropy٠٠:٠٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٧گرگ سانیگزارش
2 | 0
embryonic١٤:٣٦ - ١٣٩٩/٠٢/١٦اندک_ ناچیز_ نادیدنیگزارش
5 | 1
characterise٢٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٣ویژگی پردازی کردنگزارش
21 | 0
characterization٢٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٣ویژگی پردازیگزارش
7 | 1