برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید وحید طباطباییان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فراقانونی برخورد کردن ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

2 همدلی برانگیز ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

3 خام دستانه ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

4 شایسته، درخور ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

5 بینامتنیت ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

6 همسان پنداری ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

7 باران شدگی ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

8 یادداشت های روزانه ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

9 خودخواسته_ خودمحورانه ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

10 بازرخ نمودنی ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

11 پیاپی ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

12 نهاد ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

13 هیزی_ هیزبازی_ چشم چرانی ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

14 همزیستانه ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

15 گریزگر_ گریزنده_ تعقیب شونده ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

16 چینش_ چیدمان ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

17 کمابیش_ کم و بیش ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

18 سامانمند نمودن ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

19 تاثیر تهاجمی ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

20 تاثیرات تهاجمی ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

21 در راستای_ به انگیزه ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

22 اخته سازی_ اخته گری ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

23 مردمان ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

24 به نظرم ترجمه �مرده خواهی� از �مرده گرایی� رساتر است. زیرا بن واژه �خواه�, با هم خانوادگی �خواهش� و هم معنا بودن با �تمنا� و �طلب�, معنای � گرایش شه ... ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

25 مرده خواهی ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

26 آسان مرگی ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

27 گونه ادبی_ گونه سینمایی ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

28 زن گرایی ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

29 همسان پنداری_ یکسان پنداری ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

30 همنشینی_ نشست و برخاست ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

31 مخاطب ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

32 تکه موسیقی ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

33 قطعه صوتی ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

34 درتیررس ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

35 زود هنگامی_ زودآیندی ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

36 زود هنگام ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

37 نشاط آور ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

38 تکان دهنده ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

39 رو در رو شدن ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

40 جداگانه ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

41 غر غر کردن_ غر زدن ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

42 ترکیب تناقضات ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

43 در بند ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

44 نابرابری_ بیداد ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

45 پی در پی ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

46 بدقواره ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

47 کنش ناپذیری ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

48 گرگ سانی ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

49 اندک_ ناچیز_ نادیدنی ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

50 ویژگی پردازی کردن ١٣٩٩/٠٢/١٣
|