١ رأی
٣ پاسخ
١٩ بازدید

 "Think outside the box"  به چه معناست و در چه کاربردی داره ؟

١٢ ساعت پیش
١ رأی
٢ پاسخ
١٦ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
١٨ بازدید

معادل انگلیسی برای "شروع یک کار بدون اینکه از دیگران توقع کمک داشته باشید"

٢ روز پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٣٠ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٣ پاسخ
٤٦ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
١٩ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٢٤ بازدید
١ رأی
٣ پاسخ
٤٤ بازدید

تفسیر این بیت چی مشه؟  تا به خرمن برسد کشت امیدی که تراست   چاره کار به جز دیده بارانی نیست

١ هفته پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٢٩ بازدید

 فعل جمله را به زمان حال ساده سوم شخص تبدیل کنید:  He goes to school every day.

١ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٦ بازدید

جمله ی زیر را به زمان حال ساده تبدیل کنید: They are playing football in the park.

١ هفته پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٩ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٢١ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
١٧ بازدید

" Full of beans"  یعنی چی ؟ معادل فاریش چی میشه ؟

١ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٣٦ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
١٩ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٣٥ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٣٣ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٢٣ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٤٧ بازدید

معنی اصطلاح  " In deep water"  چیه ؟معادل انگلیسی داره ؟

٣ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٢٩ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
١٨ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٢٧ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٢٦ بازدید

اصطلاح  " (come) rain or shine"  یعنی چی ؟ کجا بکار میره ؟

٣ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٢٧ بازدید
٠ رأی
٥ پاسخ
١٣٦ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٥٤ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٢٥ بازدید

 Against the clock  این اصطلاح انگلیسی  یعنی چی ؟ 

١ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣١ بازدید

معادل اصطلاح حرفه ای  "  A penny for your thoughts"  در فارسی چی میشه ؟

١ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٤٠ بازدید
٠ رأی
٤ پاسخ
٢٦ بازدید
چند گزینه‌ای
٣ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤١ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٢٣ بازدید
چند گزینه‌ای

 Karina: When do you want to play football? Aniqa: I -------------to play tomorrow, because I don’t need to go   to work.

١ ماه پیش
رأی
٢ پاسخ
١٥٠ بازدید

سلام دوستان  آیا بعد از  عمل تغییر جنسیت  آلات نتاسلی حس و عصب استاندارد رو دارن ؟

١ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٨ بازدید
چند گزینه‌ای

Katie: Is Charlotte at school today? Laura: No, she----- . She’s not well today.

١ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٣٢ بازدید
٢ رأی
٤ پاسخ
٦٦ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
٦٧ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٦ بازدید

If it ____(be) cold tonight, we ____(build) a fire.  If he ____(not study) now, he ____(fail) the exam.  If she ____(not find) her keys, she ____(be) late.

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٩ بازدید

جمله ی  "  If he ____(have) enough time, he ____(finish) the report today"  پر بشه و کدوم نوع شرطه ؟

١ ماه پیش
١