١ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٣٤ بازدید
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٠٧ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٧١ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٤ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٥٧ بازدید
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٥٥ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٩٦ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٨ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٩٦ بازدید

چرا خوانش ه واکه در واژه  نه با واژه های دیگر مانند نامه ، خانه ، دانه ، پایه ، کاشانه ، استفاده ، تئوریزه و ... یکی نیست. مگر نه این است که در همه این واژه ها ه واکه است؟

١٠,٧٥٩
٢ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٥٨ بازدید

آیا الفبایی در جهان ساخته شده است که بتوان با آن هر واژه ای را بدون برداشتن خودکار از روی کاغذ نوشت؟ اگر  هست کدام الفباست؟

١٠,٧٥٩
٢ ماه پیش
٥ رأی
تیک ١٥ پاسخ
٤٤٧ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١١٦ بازدید

چرا قانون صفرم ترمودینامیک را قانون صفرم نامگذاری کردند، در حالی که اغلب قانون های فیزیکی که در یک دسته قرار دارند را از شماره یک به بعد نامگذاری می کنند.

١٠,٧٥٩
٢ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٩٢ بازدید

آیا قانون اول نیوتن در حرکت، حالت خاصی از قانون دوم است؟

١٠,٧٥٩
٢ ماه پیش
٣ رأی
تیک ٣ پاسخ
٨٥ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٥٨ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٥٢ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦٩ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦٠ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٢ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٩ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٠ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٣ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٦ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٥ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٩ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٥ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٦ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٢ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٠ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٩ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٣ بازدید
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٥٢ بازدید