تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

بندچامه

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٤

گمهورگان

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٤

گمهور

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٤

پیش نشینی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٤

پیش نشین واژه رییس جمهور، برگردان واژه president است که از دو واژه prae به چم پیش و sedere به چم نشستن است. از این رو واژه پیش نشین، میتواند واژه درخ ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٣

گسلش

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٤

جدایش

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٤

روی نهی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٤

نشانگان

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٤

نهفتگان

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٤

نمایاندن

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٤

نمادها

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٤

داد و گرفت گیر و ده

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٤

فرا روند

پیشنهاد
٤

نهش فرا روند

پیشنهاد
٤

نهش ناچاری

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٤

نشست نیازین

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٦

داد

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٦

بَست واگ همزه یک واگ بست چاکنایی است

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٧

بن

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٧

ستون ها ستونگان پایگان

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٧

نماداد ( عَرضه ) تَوَند ( عُرضه )

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٧

استان های هم بسته ساتراپی های هم بسته

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٥

استانهای هم بسته ساتراپی های هم بسته

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٥

همچون

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٧

راست افزار

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٧

سنگیده

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٧

سنگان

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٧

سنگش

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٧

ستیزه گر

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٨

فرماندار

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١٠

دوخت افزار فروش

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٩

دوخت افزار فروشی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١١

هم فرستی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١١

نایش پذیر

پیشنهاد
١١

هایش ناپذیر

پیشنهاد
١٢

نایش ناپذیر

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١٢

هایش پذیر

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١٢

شمارا

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١٢

مژده دهی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١٤

دراز گویی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١٣

کوته گویی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١٢

پهرست وار

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١٢

پیکره

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١٢

نگره پردازی

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١٤

ناروازاده

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١٤

افسون شده، افسونیده

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

فریادزن، آواگو

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١٣

فرادانش

١