نوع مدال

حداقل ٦٠٠ امتیاز در روز

٧
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٦٠٠ رای

١
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١