امتیاز‌های Irandoost

بازدید
١٥
امتیاز کل
١٠,٧٥٩
کل مدال ها
٣٢١
طلا
٩
نقره
٢٣
برنز
٢٨٩
٦٦٠
×
١٠
=
٦,٦٠٠
٧
×
=
-١٤
١,٨٨٧
×
٢
=
٣,٧٧٤
٠
×
=
٠
١٧٧
×
٢
=
٣٥٤
٣
×
١٥
=
٤٥
٠
×
-١٥
=
٠
١٠,٧٥٩

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٤١٤
×
١٠
=
٤,١٤٠
٣
×
=
١,٥٨٢
×
٢
=
٣,١٦٤
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧,٢٩٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٢٤٦
×
١٠
=
٢,٤٦٠
٤
×
=
٣٠٥
×
٢
=
٦١٠
٠
×
=
٠
١٧٧
×
٢
=
٣٥٤
٣
×
١٥
=
٤٥
٠
×
-١٥
=
٠
٣,٤٦١