نوع مدال

حداقل ٦٠٠ امتیاز در روز

٧
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٦٠٠ رای

١
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

١٢
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٤
نوع مدال

پاسخ صحیح

٣
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٣٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پاسخ به پرسش بدون پاسخی که حداقل ٦٠ روز گذشته ثبت شده

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

١
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

١٧٧
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٣٥
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

٣٢
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

١٧
نوع مدال

ثبت حداقل ٥٥ رای در روز

١٥
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٦
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

١
نوع مدال

پرسش با حداقل ٥ رای

١