نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

١٧٧
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٣٥
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

٣٢
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

١٧
نوع مدال

ثبت حداقل ٥٥ رای در روز

١٥
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٦
نوع مدال

پرسش با حداقل ٥ رای

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

١