پیشنهاد‌های نیلوفر نیک کار (٥٨)

بازدید
٥٦
تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢

دید میانه ( روانشناسی و پزشکی )

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١

سازگاری والدین

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١

honey bee worker

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٤

حذف کردن - کاهش دادن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

ماده ( در فلسفه )

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١

ذاتش - ذات من

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣

خودسازنده

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣

خلقت گرا - آفرینش گرا

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١

خودسازه

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٨

خودساخته

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١

ابر نظریه

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

اومانیست هنجاری

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

سرباز جبهه

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١

جوانان هیتلری ( سازمان هیتلر )

پیشنهاد
٠

Intangible asset

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٥

Theoretical Foundations

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد

God - centeredness

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

pure life

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

شکل دهی الهی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

عکس رخ یار

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢

آدم خشک و بی احساس

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١

کارکنان بارگیری

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

وابستگی واقعی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٨

مشکلی در این مورد وجود دارد ( در نمایشنامه هملت آمده )

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٦

مفت خوری

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد

کیک استارتر

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢

شبه کد - شبه برنامه

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٢

پایگاه اصلی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد

شیوع یافتن از - آغاز شدن از - منتشر شدن از. . .

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

کاملا - شدیدا

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٤

کار یا نتیجه یک عمر زندگی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١

همکاری گروهی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١

سارسپورت شهری در ایالت مین در ایالات متحده است

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٥

اشمیت

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٨

گوه ( gove )

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

سوشار ( کلمه تخصصی سنگ شناسی )

پیشنهاد
١

سیستم های مدیریت یادگیری ( LMS )

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

خلاصه - بیان اجمالی - چکیده

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٤

خود کارایی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

خود ربطی ( رشته های مدیریتی )

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

خوداگاهی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٤٥

خود پنداره

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٩

خود انگاره

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣

اتوماسیون خانگی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢

داده های پرت

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد

ماشین

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

تابع سود

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١١

ادغام - ترکیب= mix

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٧٥

قرارگیری - راه اندازی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

منفی - بد

١