برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نیلوفر نیک کار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دید میانه (روانشناسی و پزشکی) ١٣٩٦/١١/٢٧
|

2 سازگاری والدین ١٣٩٦/١١/٢٤
|

3 honey bee worker ١٣٩٦/١١/١٠
|

4 حذف کردن- کاهش دادن ١٣٩٦/١١/٠٧
|

5 ماده (در فلسفه) ١٣٩٦/١١/٠٣
|

6 ذاتش - ذات من ١٣٩٦/١١/٠٣
|

7 خودسازنده ١٣٩٦/١١/٠٣
|

8 خلقت گرا - آفرینش گرا ١٣٩٦/١١/٠٣
|

9 خودسازه ١٣٩٦/١١/٠٣
|

10 خودساخته ١٣٩٦/١١/٠٢
|

11 ابر نظریه ١٣٩٦/١١/٠١
|

12 اومانیست هنجاری ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

13 سرباز جبهه ١٣٩٦/١٠/٢٩
|

14 جوانان هیتلری (سازمان هیتلر) ١٣٩٦/١٠/٢٩
|

15 Intangible asset ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

16 Theoretical Foundations ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

17 God-centeredness ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

18 pure life ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

19 شکل دهی الهی ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

20 عکس رخ یار ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

21 آدم خشک و بی احساس ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

22 کارکنان بارگیری ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

23 وابستگی واقعی ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

24 مشکلی در این مورد وجود دارد (در نمایشنامه هملت آمده) ١٣٩٦/١٠/١٨
|

25 مفت خوری ١٣٩٦/١٠/١٨
|

26 کیک استارتر ١٣٩٦/١٠/١٢
|

27 شبه کد- شبه برنامه ١٣٩٦/١٠/٠٨
|

28 پایگاه اصلی ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

29 شیوع یافتن از - آغاز شدن از - منتشر شدن از... ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

30 کاملا - شدیدا ١٣٩٦/١٠/٠٥
|

31 کار یا نتیجه یک عمر زندگی ١٣٩٦/١٠/٠٥
|

32 همکاری گروهی
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

33 سارسپورت شهری در ایالت مین در ایالات متحده است ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

34 اشمیت ١٣٩٦/١٠/٠٣
|

35 گوه (gove) ١٣٩٦/١٠/٠٣
|

36 سوشار (کلمه تخصصی سنگ شناسی) ١٣٩٦/١٠/٠٣
|

37 سیستم های مدیریت یادگیری (LMS) ١٣٩٦/١٠/٠١
|

38 خلاصه- بیان اجمالی- چکیده ١٣٩٦/١٠/٠١
|

39 خود کارایی ١٣٩٦/١٠/٠١
|

40 خود ربطی (رشته های مدیریتی) ١٣٩٦/١٠/٠١
|

41 خوداگاهی ١٣٩٦/١٠/٠١
|

42 خود پنداره ١٣٩٦/١٠/٠١
|

43 خود انگاره ١٣٩٦/١٠/٠١
|

44 اتوماسیون خانگی ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

45 داده های پرت ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

46 ماشین
١٣٩٦/٠٩/٢٨
|

47 تابع سود ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

48 ادغام- ترکیب= mix ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

49 قرارگیری- راه اندازی ١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

50 منفی- بد
١٣٩٦/٠٩/٢٤
|