نیلوفر نیک کار

نیلوفر نیک کار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmesopic٠٠:١٦ - ١٣٩٦/١١/٢٧دید میانه ( روانشناسی و پزشکی )گزارش
2 | 0
parental adjustment٠٠:٤١ - ١٣٩٦/١١/٢٤سازگاری والدینگزارش
2 | 0
زنبور کارگر٠١:٣٤ - ١٣٩٦/١١/١٠honey bee workerگزارش
2 | 0
damp out٢٢:٠٧ - ١٣٩٦/١١/٠٧حذف کردن - کاهش دادنگزارش
5 | 0
res extensa٠٢:٢٤ - ١٣٩٦/١١/٠٣ماده ( در فلسفه )گزارش
2 | 0
res cogitans٠٢:٢٢ - ١٣٩٦/١١/٠٣ذاتش - ذات منگزارش
2 | 0
autopoietic٠١:٥١ - ١٣٩٦/١١/٠٣خودسازندهگزارش
5 | 0
creationist٠١:٤٥ - ١٣٩٦/١١/٠٣خلقت گرا - آفرینش گراگزارش
12 | 1
allopoietic٠١:٣٨ - ١٣٩٦/١١/٠٣خودسازهگزارش
5 | 1
self developed٠١:٣٤ - ١٣٩٦/١١/٠٢خودساختهگزارش
7 | 0
super theory٠٠:٥٩ - ١٣٩٦/١١/٠١ابر نظریهگزارش
2 | 0
normative humanist٢١:٥٤ - ١٣٩٦/١٠/٣٠اومانیست هنجاریگزارش
0 | 0
front soldier١٨:٥٣ - ١٣٩٦/١٠/٢٩سرباز جبههگزارش
0 | 0
hitler jugend١٨:٢٩ - ١٣٩٦/١٠/٢٩جوانان هیتلری ( سازمان هیتلر )گزارش
0 | 0
دارایی نامشهود٠٢:٠١ - ١٣٩٦/١٠/٢٦Intangible assetگزارش
0 | 0
مبانی نظری٢٣:٢٧ - ١٣٩٦/١٠/٢٥Theoretical Foundationsگزارش
16 | 1
خدامحوری٠١:٤٦ - ١٣٩٦/١٠/٢٣God - centerednessگزارش
14 | 4
حیات طیبه٠٠:٥٩ - ١٣٩٦/١٠/٢٣pure lifeگزارش
0 | 0
dei formation١٦:٥٧ - ١٣٩٦/١٠/٢٢شکل دهی الهیگزارش
0 | 0
imago dei١٥:٣٩ - ١٣٩٦/١٠/٢٢عکس رخ یارگزارش
0 | 0
wooden face٠٠:٣٥ - ١٣٩٦/١٠/٢٢آدم خشک و بی احساسگزارش
5 | 0
loading staff٠٠:٤٩ - ١٣٩٦/١٠/٢٠کارکنان بارگیریگزارش
2 | 0
oncrete dependency٠٠:٣٤ - ١٣٩٦/١٠/٢٠وابستگی واقعیگزارش
0 | 0
therein lies the rub٠١:٣٣ - ١٣٩٦/١٠/١٨مشکلی در این مورد وجود دارد ( در نمایشنامه هملت آمده )گزارش
14 | 0
free ride٠٠:٥٦ - ١٣٩٦/١٠/١٨مفت خوریگزارش
7 | 0
kick starter٢٣:٥٤ - ١٣٩٦/١٠/١٢کیک استارترگزارش
5 | 1
pseudocode٠١:٣٦ - ١٣٩٦/١٠/٠٨شبه کد - شبه برنامهگزارش
0 | 0
homebase١١:١٥ - ١٣٩٦/١٠/٠٦پایگاه اصلیگزارش
23 | 1
break out of٠٢:٠٨ - ١٣٩٦/١٠/٠٦شیوع یافتن از - آغاز شدن از - منتشر شدن از. . .گزارش
2 | 1
diametrically٠٢:٣٩ - ١٣٩٦/١٠/٠٥کاملا - شدیداگزارش
46 | 1
lifework٠٠:٤٦ - ١٣٩٦/١٠/٠٥کار یا نتیجه یک عمر زندگیگزارش
5 | 0
group collaboration٠٢:٢٨ - ١٣٩٦/١٠/٠٤همکاری گروهی گزارش
2 | 0
searsprt٠١:٠١ - ١٣٩٦/١٠/٠٤سارسپورت شهری در ایالت مین در ایالات متحده استگزارش
0 | 0
schmidt١٣:٤٨ - ١٣٩٦/١٠/٠٣اشمیتگزارش
18 | 1
indenter١٣:٤٤ - ١٣٩٦/١٠/٠٣گوه ( gove )گزارش
16 | 0
cerchar١٢:٢٩ - ١٣٩٦/١٠/٠٣سوشار ( کلمه تخصصی سنگ شناسی )گزارش
0 | 0
learning management systems١٦:٤١ - ١٣٩٦/١٠/٠١سیستم های مدیریت یادگیری ( LMS )گزارش
0 | 0
run down١٦:٣٥ - ١٣٩٦/١٠/٠١خلاصه - بیان اجمالی - چکیدهگزارش
37 | 0
self efficacy٠٢:٣٤ - ١٣٩٦/١٠/٠١خود کاراییگزارش
21 | 1
relational self٠١:٥٦ - ١٣٩٦/١٠/٠١خود ربطی ( رشته های مدیریتی )گزارش
0 | 0
self perception٠١:٤٠ - ١٣٩٦/١٠/٠١خوداگاهیگزارش
28 | 1
self concept٠١:٣٢ - ١٣٩٦/١٠/٠١خود پندارهگزارش
53 | 1
self concept٠٠:٣٥ - ١٣٩٦/١٠/٠١خود انگارهگزارش
37 | 1
home automation٠١:٢٤ - ١٣٩٦/٠٩/٣٠اتوماسیون خانگیگزارش
5 | 0
outlier detection٠٠:٣٤ - ١٣٩٦/٠٩/٣٠داده های پرتگزارش
2 | 0
سیاره١٢:٤٣ - ١٣٩٦/٠٩/٢٨ماشین گزارش
28 | 6
profit function٠١:٥١ - ١٣٩٦/٠٩/٢٥تابع سودگزارش
0 | 0
merging٠١:١٤ - ١٣٩٦/٠٩/٢٥ادغام - ترکیب= mixگزارش
21 | 1
set up٢١:٥١ - ١٣٩٦/٠٩/٢٤قرارگیری - راه اندازیگزارش
83 | 1
pessimestic١٥:١٠ - ١٣٩٦/٠٩/٢٤منفی - بد گزارش
0 | 0